Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 21 november 2016 - Straatsburg

8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad [verplicht element] tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 322 van het Verdrag zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

AFET, LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (codificatie) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - EE kandidaat (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - automobielsector) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) nr. 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

LIBE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE, INTA

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) nr. 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

INTA, IMCO

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over de strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (2016/2030(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Verslag over het Groenboek over financiële diensten voor consumenten (2016/2056(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Verslag over de toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure (2016/2011(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Verslag over het jaarverslag 2015 van de Europese Centrale Bank (2016/2063(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Verslag over het EU-actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (2016/2076(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Verslag over nieuwe opportuniteiten voor kleine vervoersondernemingen, met inbegrip van deeleconomiemodellen (2015/2349(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Verslag over het aanboren van het potentieel van veerboten in kustgebieden en op binnenwateren: een bijdrage aan multimodaal reizigersvervoer (2015/2350(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Verslag over wegen naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude (2016/2033(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Verslag over aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (2015/2352(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Verslag over de belangenverklaringen van commissarissen – Richtsnoeren (2016/2080(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Verslag over de Europese defensie-unie (2016/2052(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (2016/2067(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Verslag over het vergroten van de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking (2016/2139(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 (2016/2150(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Juridische mededeling - Privacybeleid