Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 21 listopada 2016 r. - Strasburg

8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 oraz decyzji nr 541/2014/UE (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

Zgodnie z art. 322 Traktatu, przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat EE (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku od Hiszpanii – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Centralnym Bankiem Europejskim.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

INTA, IMCO

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (2016/2030(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych (2016/2056(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (2016/2011(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (2016/2063(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Sprawozdanie w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (2016/2076(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Sprawozdanie w sprawie nowych możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modeli biznesowych opartych na współpracy (2015/2349(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi i uchylającej decyzję nr 994/2012/UE (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Sprawozdanie w sprawie uwolnienia potencjału pasażerskiego transportu wodnego (2015/2350(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Sprawozdanie W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (2016/2033(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Sprawozdanie w sprawie odpowiedzialności, odszkodowań i zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (2015/2352(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Sprawozdanie w sprawie deklaracji komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne (2016/2080(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Sprawozdanie w sprawie Europejskiej Unii Obrony (2016/2052(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2016/2067(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (2016/2115(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (2016/2107(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Sprawozdanie w sprawie podniesienia skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (2016/2139(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r. (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. (2016/2150(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawca: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności