Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 21 noiembrie 2016 - Strasbourg

8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, nr.1301/2013, nr. 1303/2013, nr. 1304/2013, nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013, nr. 1309/2013, nr. 1316/2013, nr. 223/2014, nr. 283/2014, nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a ParlamentuluiEuropean și a Consiliului (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 322 din tratat, Președintele va consulta Curtea de conturi cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AFET, LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Reînnoirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul EE (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

LIBE, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/1164 în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

INTA, IMCO

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (2016/2030(INI)) - AFET - Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON - Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Raport referitor la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul (2016/2056(INI)) - ECON - Raportor: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA - Raportor: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Raport referitor la aplicarea procedurii europene de somație de plată (2016/2011(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 (2016/2063(INI)) - ECON - Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Raport referitor la Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (2016/2076(INI)) - ENVI - Raportoare: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Raport referitor la noile oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transporturilor, inclusiv modelele de economie colaborativă (2015/2349(INI)) - TRAN - Raportor: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE - Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Raport referitor la valorificarea potențialului prezentat de transportul naval de pasageri (2015/2350(INI)) - TRAN - Raportor: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Raport referitor la tema „Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA” (2016/2033(INI)) - ECON - Raportor: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Raport referitor la răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore (2015/2352(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA - Raportor: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI - Raportor: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Raport referitor la declarațiile de interese ale comisarilor - orientări (2016/2080(INI)) - JURI - Raportor: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Raport referitor la Uniunea Europeană a Apărării (2016/2052(INI)) - AFET - Raportor: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) (2016/2067(INI)) - AFET - Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Raport referitor la creșterea eficacității cooperării pentru dezvoltare (2016/2139(INI)) - DEVE - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG - Raportoare: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON - Raportor: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO - Raportoare: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2015 (2016/2150(INI)) - PETI - Raportor: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH - Raportoare: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate