Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 21. novembra 2016 - Štrasburg

8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V súlade s článkom 322 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – estónsky kandidát (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 oochrane pred dumpingovými dovozmi zkrajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, anariadenie (EÚ) 2016/1037 oochrane pred subvencovanými dovozmi zkrajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1286/2014 odokumentoch skľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty ainvestičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide odátum jeho uplatňovania (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide ohybridné nesúlady stretími krajinami (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

INTA, IMCO

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- Správa o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (2016/2030(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Správa o Zelenej knihe o retailových finančných službách (2016/2056(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Správa o uplatňovaní európskeho konania o platobnom rozkaze (2016/2011(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2015 (2016/2063(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Správa o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (2016/2076(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Správa o nových príležitostiach pre malé podniky v odvetví dopravy vrátane modelov hospodárstva spoločného využívania zdrojov (2015/2349(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Správa o uvoľnení potenciálu osobnej vodnej dopravy (2015/2350(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Správa k téme Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom s DPH (2016/2033(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Správa o zodpovednosti, náhradách a finančnom zabezpečení operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (2015/2352(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Správa o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia (2016/2080(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Správa o európskej obrannej únii (2016/2052(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (2016/2067(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (2016/2115(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (2016/2107(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Správa o zvyšovaní účinnosti rozvojovej spolupráce (2016/2139(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Správa o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2015 (2016/2150(INI)) - výbor PETI - Spravodajca: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia