Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 21. november 2016 - Strasbourg

8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in o spremembi uredb (ES) št. 2012/2002, (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

Predsednik se bo v skladu s členom 322 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

AFET, LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta blagovni znamki Evropske unije(Kodificirano besedilo) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - EE kandidat (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani, v imenu Unije in njenih držav članic, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

LIBE, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK v imenu Evropske unije (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/1164 v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

INTA, IMCO

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o strateškem komuniciranju EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (2016/2030(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Poročilo o zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah (2016/2056(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Poročilo o izvajanju postopka za evropski plačilni nalog (2016/2011(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2015 (2016/2063(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Poročilo o akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (2016/2076(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Poročilo o novih priložnostih za mala prevozna podjetja, tudi sodelovalnih poslovnih modelih (2015/2349(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi in nezavezujočimi instrumenti med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ter o razveljavitvi Sklepa št. 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Poročilo o sprostitvi potenciala prevoza potnikov po vodnih poteh (2015/2350(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Poročilo Na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV (2016/2033(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Poročilo o odgovornosti, odškodninah in finančnem jamstvu za naftne in plinske dejavnosti na morju (2015/2352(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Poročilo o izjavah o interesih komisarjev – smernice (2016/2080(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Poročilo o evropski obrambni uniji (2016/2052(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) (2016/2067(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2115(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2107(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Poročilo o povečanju učinkovitosti razvojnega sodelovanja (2016/2139(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2015 (2016/2150(INI)) - Odbor PETI - Poročevalec: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - Odbor PECH - Poročevalka: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov