Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut 541/2014/EU (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 322 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU-varumärken (kodifiering) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat EE (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Spaniens ansökan – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

LIBE, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

INTA, IMCO

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (2016/2030(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-20 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Betänkande om grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (2016/2056(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Betänkande om tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (2016/2011(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (2016/2063(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Betänkande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (2016/2076(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Betänkande om nya möjligheter för små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller (2015/2349(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Betänkande om frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (2015/2350(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Betänkande om ”Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri” (2016/2033(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Betänkande om ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (2015/2352(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Betänkande om kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (2016/2080(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Betänkande om en europeisk försvarsunion (2016/2052(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) (2016/2067(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (2016/2115(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (2016/2107(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Betänkande om ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (2016/2139(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (2016/2150(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Diane Dodds (A8-0325/2016)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy