Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 21. listopadu 2016 - Štrasburk

9. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000121/2016), kterou pokládají Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver za skupinu PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward za skupinu S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling Radě: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016), kterou pokládají Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver za skupinu PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward za skupinu S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling Komisi: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016), kterou pokládá Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Mezinárodní dohody o letecké dopravě (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Zavedení záruky k získání dovedností (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Přístup k energii v rozvojových zemích (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Dokončovací práce na dohodě Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Alessia Maria Mosca za výbor INTA Komisi: Dohoda o environmentálních produktech (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016), kterou pokládají Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens za skupinu ECR Radě: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016);

—   (O-000144/2016), kterou pokládají Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens za skupinu ECR Komisi: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016).

Právní upozornění - Ochrana soukromí