Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

9. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000121/2016) που κατέθεσαν οι Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Stevens και Julie Girling, προς το Συμβούλιο: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016) που κατέθεσαν οι Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Stevens και Julie Girling, προς την Επιτροπή: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016) που κατέθεσε ο Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Θέσπιση Εγγύησης Δεξιοτήτων (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016) που κατέθεσαν οι Arne Gericke, Julie Girling και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς το Συμβούλιο: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016) που κατέθεσαν οι Arne Gericke, Julie Girling και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου