Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras

9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000121/2016), kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský ir Milan Zver, PPE frakcijos vardu, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues ir Julie Ward, S&D frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras ir Ernest Urtasun, Verts/ALE frakcijos vardu, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ir Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu, Helga Stevens ir Julie Girling, Tarybai: ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016), kurį pateikė Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský ir Milan Zver, PPE frakcijos vardu, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues ir Julie Ward, S&D frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras ir Ernest Urtasun, Verts/ALE frakcijos vardu, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ir Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu, Helga Stevens ir Julie Girling, Komisijai: ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016), kurį pateikė Michael Cramer, TRAN komiteto vardu, Komisijai: Tarptautiniai aviacijos susitarimai (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016), kurį pateikė Thomas Händel, EMPL komiteto vardu, Komisijai: Įgūdžių garantijos iniciatyvos nustatymas (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016), kurį pateikė Roberto Gualtieri, ECON komiteto vardu, Komisijai: Susitarimo "Bazelis III" galutinis patvirtinimas (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016), kurį pateikė Bernd Lange ir Alessia Maria Mosca, INTA komiteto vardu, Komisijai: Susitarimas dėl aplinkosaugos prekių (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016), kurį pateikė Arne Gericke, Julie Girling ir Helga Stevens, ECR frakcijos vardu, Tarybai: ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016), kurį pateikė Arne Gericke, Julie Girling ir Helga Stevens, ECR frakcijos vardu, Komisijai: ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika