Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 21. novembra 2016 - Štrasburg

9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000121/2016), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver, v mene skupiny PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward, v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling, pre Radu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver, v mene skupiny PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward, v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling, pre Komisiu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016), ktorú položil Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Vytvorenie záruky získania zručností (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Prístup k energii v rozvojových krajinách (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016), ktorú položil Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Dokončenie dohody Bazilej III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016), ktorú položil Bernd Lange a Alessia Maria Mosca, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Dohoda o ekologickom tovare (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016), ktorú položili Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens, v mene skupiny ECR, pre Radu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016), ktorú položili Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens, v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia