Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург

11. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на първата месечна сесия през ноември 2016 г. (PE 593.806/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата ECR за промяна на заглавието на изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Положението на Западния бряг, включително израелските селища (точка 95 от окончателния проект на дневен ред) на „Предизвикателства пред мирния процес в Близкия изток.

Изказаха се: Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, който обоснова искането, и Marita Ulvskog, против искането.

С електронно гласуване (156 гласа „за“, 172 гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

Искане на групите Verts/ALE и GUE/NGL за вписване като шеста точка от дневния ред за следобед, след разискането по доклада Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016), на изявления на Съвета и Комисията относно становището на Съда относно съвместимостта на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада и Европейския съюз с Договорите.

Изказаха се: Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, Anne-Marie Mineur, в подкрепа на искането, и Daniel Caspary, против искането.

С поименно гласуване (170 гласа „за“, 184 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Andrejs Mamikins в памет на 54-те жертви на срутилия се супермаркет в Рига на 21 ноември 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност