Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

11. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Νοεμβρίου I 2016 (PE 593.806/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας ECR για τροποποίηση του τίτλου της Δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας "Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών" (oημείο 95 του PDOJ) ως ακολούθως: "Πρόκληση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή".

Παρεμβαίνουν οι Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Marita Ulvskog, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (156 υπέρ, 172 κατά, 15 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αιτήματα των Ομάδων Verts/ALE και GUE/NGL για εγγραφή των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έκτου σημείου στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης, μετά τη συζήτηση σχετικά με την έκθεση Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016).

Παρεμβαίνουν οι Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Anne-Marie Mineur, υπέρ του αιτήματος, και Daniel Caspary, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (170 υπέρ, 184 κατά, 9 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Andrejs Mamikins, ο οποίος τιμά τη μνήμη των 54 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση σούπερ μάρκετ στη Ρίγα στις 21 Νοεμβρίου 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου