Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 21 listopada 2016 r. - Strasburg

11. Porządek obrad
CRE

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas pierwszej sesji w listopadzie 2016 r. (PE 593.806/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grupy ECR o zmianę tytułu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa pt. "Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich" (pkt 95 PDOJ) na "Wyzwania związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie".

Głos zabrali: Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, który umotywował wniosek, i Marita Ulvskog, która sprzeciwiła się wnioskowi.

W GE (przy 156 głosach za, 172 głosach przeciw i 15 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grup Verts/ALE i GUE/NGL o wpisanie jako szóstego punktu porządku obrad posiedzenia popołudniowego, po debacie nad sprawozdaniem Anny Elżbiety Fotygi (A8-0290/2016), oświadczeń Rady i Komisji dotyczących orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z Traktatami kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) pomiędzy Kanadą i Unią Europejską.

Głos zabrali: Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, która umotywowała wniosek, Anne-Marie Mineur, która opowiedziała się za wnioskiem, i Daniel Caspary, który sprzeciwił się wnioskowi.

W GI (przy 170 głosach za, 184 głosach przeciw, 9 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrał Andrejs Mamikins w celu uczczenia pamięci 54 ofiar zawalenia się supermarketu w Rydze w dniu 21 listopada 2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności