Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg

11. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november I 2016 (PE 593.806/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

ECR-gruppen hade begärt att titeln på debatten om uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om "Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna" (punkt 95 i PDOJ) skulle ändras till "Utmaningar för fredsprocessen i Mellanöstern".

Talare: Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen motiverade detta förslag, och Marita Ulvskog motsatte sig det.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (156 röster för, 172 röster emot, 15 nedlagda röster).

Grupperna Verts/ALE och GUE/NGL hade begärt att man som sjätte punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde, efter debatten om betänkandet av Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016), skulle föra in uttalanden av rådet och kommissionen om domstolens yttrande om förenligheten för det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen med fördragen.

Talare: Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran. Anne-Marie Mineur uttryckte sitt stöd för begäran, och Daniel Caspary motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (170 röster för, 184 röster emot, 9 nedlagda röster).

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Andrejs Mamikins hedrade minnet av de 54 personer som omkom då taket rasade på en stormarknad i Riga den 21 november 2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy