Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2063(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0302/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0302/2016

Συζήτηση :

PV 21/11/2016 - 12
CRE 21/11/2016 - 12

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2016 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0433

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

12. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 [2016/2063(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ο Ramon Tremosa i Balcells παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, και Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνει ο Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ).

Παρεμβαίνουν οι Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Δημήτριος Παπαδημούλης, David Coburn, Gerolf Annemans, Ελευθέριος Συναδινός, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Valli, Ruža Tomašić και Peter van Dalen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Luc Schaffhauser, Γεώργιος Επιτήδειος, Miguel Viegas, Franc Bogovič και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Mario Draghi και Ramon Tremosa i Balcells.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου