Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2959(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000136/2016 (B8-1810/2016)

Συζήτηση :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000136/2016) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Ο Roberto Gualtieri αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, σχετικά με τον χρόνο ομιλίας της Ομάδας της, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira και Annie Schreijer-Pierik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke και Bernard Monot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με την οριστικοποίηση της «Βασιλεία III» (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου