Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (συζήτηση)
 13.Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 14.Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 16.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (σύντομη παρουσίαση)
 17.Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (177 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (34 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (24 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (253 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (418 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου