Показалец 
Протокол
PDF 255kWORD 80k
Понеделник, 21 ноември 2016 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на политическите групи
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.График на месечните сесии на Парламента - 2018 г.
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 11.Ред на работа
 12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (разискване)
 13.Зелена книга за финансовите услуги на дребно (разискване)
 14.Финализиране на „Базел III“ (разискване)
 15.Европейски съюз за отбрана (кратко представяне)
 16.Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (кратко представяне)
 17.Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Michela Giuffrida е присъствала на пленарните заседания на 15 юли 2014 г. и 12 ноември 2014 г., но името ѝ не фигурира в присъствения списък.

Michela Giuffrida съобщи, че е присъствала на пленарните заседания на 20 октомври 2014 г. и 12 януари 2015 г., но името ѝ не фигурира в присъствения списък.

°
° ° °

Изказа се Tibor Szanyi относно положението с правата на човека в Малайзия.


3. Състав на Парламента

Хърватските компетентни органи уведомяват за назначаването на Ivica Tolić и Željana Zovko като членове на Европейския парламент на мястото на Andrej Plenković и Davor Ivo Stier, считано от 24 октомври 2016 г.

Парламентът отбелязва назначаването им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на техните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Ivica Tolić и Željana Zovko участват в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са направили декларация, че не упражняват длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Германските компетентни органи уведомяват за назначаването на Tiemo Wölken като член на Европейския парламент на мястото на Matthias Groote.

Парламентът отбелязва това, считано от 14 ноември 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Tiemo Wölken участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направил декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


4. Състав на политическите групи

Diane James вече не е член на групата EFDD и заема място сред независимите членове, считано от 19 ноември 2016 г.


5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE, ALDE и GUE/NGL следните искания за назначаване:

комисия DEVE: Željana Zovko

комисия IMCO: Morten Løkkegaard на мястото на Catherine Bearder

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и Косово: Željana Zovko

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Ivica Tolić

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна: Dubravka Šuica

Делегация за връзки с Арабския полуостров: Ángela Vallina на мястото на Dennis de Jong

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


6. График на месечните сесии на Парламента - 2018 г.

На заседанието си на 27 октомври 2016 г. Председателският съвет прие проекта на график на месечните сесии през парламентарната 2018 г., както следва:

—   от 15 до 18 януари

—   от 5 до 8 февруари

—   28 февруари и 1 март

—   от 12 до 15 март

—   от 16 до 19 април

—   2 и 3 май

—   от 28 до 31 май

—   от 11 до 14 юни

—   от 2 до 5 юли

—   от 10 до 13 септември

—   от 1er до 4 октомври

—   от 22 до 25 октомври

—   от 12 до 15 ноември

—   28 и 29 ноември

—   от 10 до 13 декември

Срок за внасяне на изменения: вторник, 22 ноември 2016 г., 12.00 ч.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 23.11.2016 г г.


7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 23 ноември 2016 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD))


8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Приложение към предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2012/2002, (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с член 322 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - EE кандидат (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — автомобилна промишленост, подадено от Испания (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

LIBE, IMCO

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

DEVE, INTA

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

INTA, IMCO

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (2016/2030(INI)) - AFET - Докладчик: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 – 2020 г. (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON - Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Доклад относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно (2016/2056(INI)) - ECON - Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA - Докладчик: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Доклад относно прилагането на европейската заповед за плащане (2016/2011(INI)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (2016/2063(INI)) - ECON - Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Доклад относно Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (2016/2076(INI)) - ENVI - Докладчик: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Становище относно нови възможности за малките транспортни предприятия, в това число съвместни бизнес модели (2015/2349(INI)) - TRAN - Докладчик: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE - Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Доклад относно оползотворяването на потенциала на превоза на пътници по вода (2015/2350(INI)) - TRAN - Докладчик: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Проект за доклад относно „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“ (2016/2033(INI)) - ECON - Докладчик: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Доклад относно отговорността, обезщетенията и финансовото обезпечение за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води (2015/2352(INI)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA - Докладчик: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI - Докладчик: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Доклад относно декларациите за интереси на членовете на Комисията – насоки (2016/2080(INI)) - JURI - Докладчик: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Доклад относно Европейския съюз за отбрана (2016/2052(INI)) - AFET - Докладчик: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) (2016/2067(INI)) - AFET - Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (2016/2115(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (2016/2107(IMM)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Доклад относно увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (2016/2139(INI)) - DEVE - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г. (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG - Докладчик: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON - Докладчик: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO - Докладчик: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. (2016/2150(INI)) - PETI - Докладчик: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH - Докладчик: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000121/2016), зададен от Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský и Milan Zver, от името на групата PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues и Julie Ward, от името на групата S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Helga Stevens и Julie Girling, към Съвета: Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016), зададен от Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský и Milan Zver, от името на групата PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues и Julie Ward, от името на групата S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Helga Stevens и Julie Girling, към Комисията: Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016), зададен от Michael Cramer, от името на комисията TRAN, към Комисията: Международни споразумения в областта на въздухоплаването (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Създаване на гаранция за умения (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Достъпа до енергия в развиващите се държави (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016), зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Финализиране на Базел III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016), зададен от Bernd Lange и Alessia Maria Mosca, от името на комисията INTA, към Комисията: Споразумение за екологичните стоки (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016), зададен от Arne Gericke, Julie Girling и Helga Stevens, от името на групата ECR, към Съвета: Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016), зададен от Arne Gericke, Julie Girling и Helga Stevens, от името на групата ECR, към Комисията: Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)


10. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюцията относно Споразумението за тютюна (Споразумението с PMI), приета от Парламента по време на месечната сесия през март 2016 г., е достъпно на сайта Europarl.


11. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на първата месечна сесия през ноември 2016 г. (PE 593.806/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата ECR за промяна на заглавието на изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Положението на Западния бряг, включително израелските селища (точка 95 от окончателния проект на дневен ред) на „Предизвикателства пред мирния процес в Близкия изток.

Изказаха се: Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, който обоснова искането, и Marita Ulvskog, против искането.

С електронно гласуване (156 гласа „за“, 172 гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

Искане на групите Verts/ALE и GUE/NGL за вписване като шеста точка от дневния ред за следобед, след разискането по доклада Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016), на изявления на Съвета и Комисията относно становището на Съда относно съвместимостта на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада и Европейския съюз с Договорите.

Изказаха се: Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, Anne-Marie Mineur, в подкрепа на искането, и Daniel Caspary, против искането.

С поименно гласуване (170 гласа „за“, 184 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Andrejs Mamikins в памет на 54-те жертви на срутилия се супермаркет в Рига на 21 ноември 2013 г.


12. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2015 г. [2016/2063(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, и Jonás Fernández, от името на групата S&D.

Изказа се Mario Draghi (председател на Европейската централна банка).

Изказаха се: Bernd Lucke, от името на групата ECR, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Luke Ming Flanagan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Ruža Tomašić и Peter van Dalen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič и Nicola Caputo.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi и Ramon Tremosa i Balcells.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 22.11.2016 г г.


13. Зелена книга за финансовите услуги на дребно (разискване)

Доклад относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно [2016/2056(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Sergio Gutiérrez Prieto (докладчик по становището на комисията IMCO), Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds и Ashley Fox.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Olle Ludvigsson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 22.11.2016 г г.


14. Финализиране на „Базел III“ (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000136/2016), зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Финализиране на Базел III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri разви въпроса.

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Markus Ferber, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, относно времето за изказвания на своята група, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira и Annie Schreijer-Pierik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke и Bernard Monot.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, относно финализирането на „Базел III“ (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 23.11.2016 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


15. Европейски съюз за отбрана (кратко представяне)

Доклад относно Европейския съюз за отбрана [2016/2052(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Urmas Paet направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek и Maria Lidia Senra Rodríguez.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 22.11.2016 г г.


16. Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (кратко представяне)

Доклад относно оползотворяването на потенциала на превоза на пътници по вода [2015/2350(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Michael Cramer (в качеството на заместник на докладчика ) направи представянето.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský и Ruža Tomašić.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 22.11.2016 г г.


17. Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (кратко представяне)

Доклад относно увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие [2016/2139(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Cristian Dan Preda направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira и Krzysztof Hetman.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.10 от протокола от 22.11.2016 г г.


18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu и Deirdre Clune.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 593.806/OJMA).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.40 ч.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Майдел, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Радев, Rochefort, Taylor

Правна информация - Политика за поверителност