Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 253kWORD 83k
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (συζήτηση)
 13.Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 14.Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 16.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (σύντομη παρουσίαση)
 17.Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Michela Giuffrida ήταν παρούσα κατά τις συνεδριάσεις της 15ης Ιουλίου 2014 και της 12ης Νοεμβρίου 2014, αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Η Michela Giuffrida γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα κατά τις συνεδριάσεις της 20ής Οκτωβρίου 2014 και της 12ης Ιανουαρίου 2015, αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Tibor Szanyi σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη Μαλαισία.


3. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες κροατικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή των Ivica Tolić και Željana Zovko ως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση των Andrej Plenković και Davor Ivo Stier με ισχύ από τις 24 Οκτωβρίου 2016.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη την εκλογή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή τους ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Ivica Tolić και Željana Zovko καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Tiemo Wölken ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Matthias Groote.

Το Σώμα το λαμβάνει υπόψη με ισχύ από 14 Νοεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Tiemo Wölken καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Diane James δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας EFDD και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές με ισχύ από τις 19 Νοεμβρίου 2016.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες PPE, ALDE και GUE/NGL τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή DEVE: Željana Zovko

επιτροπή IMCO: Morten Løkkegaard αντί Catherine Bearder

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο: Željana Zovko

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Ivica Tolić

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας : Dubravka Šuica

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο: Ángela Vallina αντί Dennis de Jong

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


6. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018

Η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Οκτωβρίου 2016, ενέκρινε το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του κοινοβουλευτικού έτους 2018, το οποίο έχει ως ακολούθως:

—   από τις 15 έως τις 18 Ιανουαρίου

—   από τις 5 έως τις 8 Φεβρουαρίου

—   από τις 28 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου

—   από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου

—   από τις 16 έως τις 19 Απριλίου

—   από τις 2 έως τις 3 Μαΐου

—   από τις 28 έως τις 31 Μαΐου

—   από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου

—   από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου

—   από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

—   από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου

—   από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου

—   από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου

—   από τις 28 έως τις 29 Νοεμβρίου

—   από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 στις 12 το μεσημέρι.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2016.


7. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 – 2012/0236(COD)).


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 322 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της ΕΕ (κωδικοποίηση) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος EE (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου,ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE, INTA

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

INTA, IMCO

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (2016/2030(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2016/2056(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (2016/2011(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0299/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (2016/2063(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (2016/2076(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Έκθεση σχετικά με νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων (2015/2349(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (2015/2350(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Έκθεση με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ» (2016/2033(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ευθύνη, την αποζημίωση και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (2015/2352(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0308/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Έκθεση σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων – κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (2016/2052(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) (2016/2067(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος(A8-0318/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0319/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (2016/2139(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (2016/2150(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγητής: Νότης Μαριάς (A8-0331/2016)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000121/2016) που κατέθεσαν οι Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Stevens και Julie Girling, προς το Συμβούλιο: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016) που κατέθεσαν οι Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Stevens και Julie Girling, προς την Επιτροπή: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016) που κατέθεσε ο Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Θέσπιση Εγγύησης Δεξιοτήτων (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016) που κατέθεσαν οι Arne Gericke, Julie Girling και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς το Συμβούλιο: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016) που κατέθεσαν οι Arne Gericke, Julie Girling και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)


10. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI), το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Μαρτίου 2016, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο Europarl.


11. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Νοεμβρίου I 2016 (PE 593.806/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας ECR για τροποποίηση του τίτλου της Δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας "Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών" (oημείο 95 του PDOJ) ως ακολούθως: "Πρόκληση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή".

Παρεμβαίνουν οι Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Marita Ulvskog, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (156 υπέρ, 172 κατά, 15 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αιτήματα των Ομάδων Verts/ALE και GUE/NGL για εγγραφή των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έκτου σημείου στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης, μετά τη συζήτηση σχετικά με την έκθεση Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016).

Παρεμβαίνουν οι Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Anne-Marie Mineur, υπέρ του αιτήματος, και Daniel Caspary, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (170 υπέρ, 184 κατά, 9 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Andrejs Mamikins, ο οποίος τιμά τη μνήμη των 54 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση σούπερ μάρκετ στη Ρίγα στις 21 Νοεμβρίου 2013.


12. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 [2016/2063(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ο Ramon Tremosa i Balcells παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, και Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνει ο Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ).

Παρεμβαίνουν οι Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Δημήτριος Παπαδημούλης, David Coburn, Gerolf Annemans, Ελευθέριος Συναδινός, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Valli, Ruža Tomašić και Peter van Dalen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Luc Schaffhauser, Γεώργιος Επιτήδειος, Miguel Viegas, Franc Bogovič και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Mario Draghi και Ramon Tremosa i Balcells.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016.


13. Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες [2016/2056(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Ο Olle Ludvigsson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sergio Gutiérrez Prieto (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds και Ashley Fox.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Nicola Caputo, Stanislav Polčák και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Olle Ludvigsson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016.


14. Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000136/2016) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Ο Roberto Gualtieri αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, σχετικά με τον χρόνο ομιλίας της Ομάδας της, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira και Annie Schreijer-Pierik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke και Bernard Monot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με την οριστικοποίηση της «Βασιλεία III» (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


15. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση [2016/2052(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Ο Urmas Paet προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Γεώργιος Επιτήδειος, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Marek Jurek και Maria Lidia Senra Rodríguez.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016.


16. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών [2015/2350(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Ο Michael Cramer (αναπλ. συντάκτη) προβαίνει στην παρουσίαση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Tomáš Zdechovský και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016.


17. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας [2016/2139(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Ο Cristian Dan Preda προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016.


18. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Κώστας Χρυσόγονος, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Νότης Μαριάς, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu και Deirdre Clune.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 593.806/OJMA).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.40.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου