Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 233kWORD 76k
Esmaspäev, 21. november 2016 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Fraktsioonide koosseis
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Tööplaan
 12.Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruanne (arutelu)
 13.Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat (arutelu)
 14.Basel III vormistamine (arutelu)
 15.Euroopa kaitseliit (lühiettekanne)
 16.Veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamine (lühiettekanne)
 17.Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Michela Giuffrida oli kohal 15. juuli 2014. aasta ja 12. novembri 2014. aasta istungitel, kuid tema nime ei ole kantud kohalolijate nimekirja.

Michela Giuffrida teatas, et ta oli kohal 20. oktoobri 2014. aasta ja 12. jaanuari 2015. aasta istungitel, kuid tema nime ei ole kantud kohalolijate nimekirja.

°
° ° °

Sõna võttis Tibor Szanyi inimõiguste olukorra teemal Malaisias.


3. Parlamendi koosseis

Horvaatia pädevad asutused on teatanud Andrej Plenkovići ja Davor Ivo Stieri asemel Ivica Tolići ja Željana Zovko asumisest Euroopa Parlamendi liikmeks ning nad täidavad parlamendiliikme ülesandeid alates 24. oktoobrist 2016.

Parlament võttis nende valimise teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Ivica Tolić ja Željana Zovko vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsioonid, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Saksa pädevad asutused on teatanud Matthias Groote asemel Tiemo Wölkeni asumisest Euroopa Parlamendi liikmeks.

Parlament võttis selle arvesse alates 14. novembrist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Tiemo Wölken vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Fraktsioonide koosseis

Diane James ei ole enam fraktsiooni EFDD liige ja alates 19. novembrist 2016 on ta fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE, ALDE ja fraktsiooni GUE/NGL taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

DEVE-komisjon: Željana Zovko

IMCO-komisjon: Catherine Bearderi asemel Morten Løkkegaard

Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks: Željana Zovko

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Ivica Tolić

Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis: Dubravka Šuica

Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks: Dennis de Jongi asemel Ángela Vallina

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


6. Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava

Esimeeste konverents võttis oma 27. oktoobri 2016. aasta koosolekul vastu järgmise Euroopa Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava projekti:

—   15.–18. jaanuar

—   5.–8. veebruar

—   28. veebruar ja 1. märts

—   12.–15. märts

—   16.–19. aprill

—   2. ja 3. mai

—   28.–31. mai

—   11.–14. juuni

—   2.–5. juuli

—   10.–13. september

—   1.–4. oktoober

—   22.–25. oktoober

—   12.–15. november

—   28. ja 29. november

—   10.–13. detsember

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: teisipäev, 22. november 2016 kell 12.00.

Hääletus: 23.11.2016 protokollipunkt 10.1.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 23. novembril 2016 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD)),

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 1303/2013 teatavaid sätteid, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või raskuste tekkimise ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD)),

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende püügi pikaajaline kava (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD)).


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2012/2002, (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklile 322 selle ettepaneku asjus Euroopa Kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimise kohta (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – EE kandidaat (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta Hispaania taotlus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingule. Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente selle kohaldamiskuupäeva osas (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/1164 kolmandate riikidega seotud hübriidsete ebakõlade osas (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

INTA, IMCO

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport ELi strateegilise kommunikatsiooni kohta vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (2016/2030(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 258/2014, millega luuakse liidu programm, toetamaks teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas aastatel 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Raport jaefinantsteenuseid käsitleva rohelise raamatu kohta (2016/2056(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Raport Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamise kohta (2016/2011(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Raport Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruande kohta (2016/2063(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Raport ELi tegevuskava kohta looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks (2016/2076(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Raport väikeste transpordiettevõtjate uute võimaluste ja koostööl põhinevate ärimudelite kohta (2015/2349(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Raport veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamise kohta (2015/2350(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Raport lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamise ja käibemaksupettuste vastase võitluse kohta (2016/2033(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Raport avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutuse, hüvitamise ja finantstagatiste kohta (2015/2352(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuskindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/936 teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühiste eeskirjade kohta (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Raport volinike huvide deklaratsioone käsitlevate suuniste kohta (2016/2080(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Raport Euroopa kaitseliidu kohta (2016/2052(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) (2016/2067(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Raport Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2115(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Raport Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2107(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Raport arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamise kohta (2016/2139(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2017. aasta üldeelarvest (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses maksuhaldurite juurdepääsuga rahapesuvastasele teabele (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Raport Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevuse aruande kohta (2016/2150(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000121/2016), mille esitas(id) Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Helga Stevens ja Julie Girling nõukogule: ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016), mille esitas(id) Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Helga Stevens ja Julie Girling komisjonile: ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016), mille esitas(id) Michael Cramer TRAN komisjoni nimel komisjonile: Rahvusvahelised lennunduslepingud (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL komisjoni nimel komisjonile: Oskuste garantii loomine (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE komisjoni nimel komisjonile energia kättesaadavuse kohta arengumaades (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016), mille esitas(id) Roberto Gualtieri ECON komisjoni nimel komisjonile: Basel III viimistlemine (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016), mille esitas(id) Bernd Lange ja Alessia Maria Mosca INTA komisjoni nimel komisjonile: Keskkonnatoodete leping (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016), mille esitas(id) Arne Gericke, Julie Girling ja Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel nõukogule: ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016);

—   (O-000144/2016), mille esitas(id) Arne Gericke, Julie Girling ja Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel komisjonile: ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016).


10. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Europarli veebisaidil on kättesaadav komisjoni teatis, milles käsitletakse järelmeetmeid Euroopa Parlamendi 2016. aasta märtsi osaistungjärgul vastuvõetud resolutsioonile tubakatootjatega sõlmitud kokkuleppe (PMI kokkulepe) kohta.


11. Tööplaan

Jagati välja täiskogu 2016 . aasta novembri I osaistungjärgu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 593.806/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152).

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsiooni ECR taotlus muuta komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (päevakorra lõpliku projekti punkt 95) pealkirja järgmiselt: Lähis-Ida rahuprotsessi ees seisvad ülesanded.

Sõna võtsid Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas taotlust, ja Marita Ulvskog, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (156 poolt, 172 vastu, erapooletuid 15).

Fraktsioonide Verts/ALE ja GUE/NGL taotlus lisada 6. punktina pärastlõuna päevakorda Anna Elżbieta Fotyga raporti (A8-0290/2016) arutelu järele nõukogu ja komisjoni avaldused, milles käsitletakse Euroopa Kohtu arvamust Kanada ja Euroopa Liidu vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu kooskõla kohta aluslepingutega.

Sõna võtsid Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Anne-Marie Mineur, kes toetas taotlust, ja Daniel Caspary, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (170 poolt, 184 vastu, erapooletuid 9) taotluse tagasi.

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Andrejs Mamikins, kes avaldas austust Riias 21. novembril 2013. aastal toimunud kaubanduskeskuse varingus hukkunud 54 ohvri mälestusele.


12. Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruande kohta [2016/2063(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, ja Jonás Fernández fraktsiooni S&D nimel.

Sõna võttis Mario Draghi (Euroopa Keskpanga president).

Sõna võtsid Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Luke Ming Flanagan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli, Ruža Tomašić ja Peter van Dalen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Mario Draghi ja Ramon Tremosa i Balcells.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2016 protokollipunkt 5.6.


13. Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat (arutelu)

Raport jaefinantsteenuseid käsitleva rohelise raamatu kohta [2016/2056(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Sergio Gutiérrez Prieto (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds ja Ashley Fox.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Olle Ludvigsson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2016 protokollipunkt 5.7.


14. Basel III vormistamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus, mille (O-000136/2016) esitas(id) Roberto Gualtieri ECON komisjoni nimel komisjonile: Basel III viimistlemine (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri esitas küsimuse.

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès fraktsioonile erladatud kõneaja teemal, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira ja Annie Schreijer-Pierik.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke ja Bernard Monot.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Othmar Karas, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Roberto Gualtieri ECON komisjoni nimel Basel III viimistlemise kohta (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.11.2016 protokollipunkt 10.4.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


15. Euroopa kaitseliit (lühiettekanne)

Raport Euroopa kaitseliidu kohta [2016/2052(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Urmas Paet esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek ja Maria Lidia Senra Rodríguez.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2016 protokollipunkt 5.8.


16. Veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamine (lühiettekanne)

Raport veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamise kohta [2015/2350(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Michael Cramer (raportööri nimel) esines ettekandega.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2016 protokollipunkt 5.9.


17. Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine (lühiettekanne)

Raport arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamise kohta [2016/2139(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Cristian Dan Preda esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira ja Krzysztof Hetman.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2016 protokollipunkt 5.10.


18. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu ja Deirdre Clune.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 593.806/OJMA).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.40.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Õigusteave - Privaatsuspoliitika