Indekss 
Protokols
PDF 240kWORD 76k
Pirmdiena, 2016. gada 21. novembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Politisko grupu sastāvs
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Parlamenta 2018. gada sesiju kalendārs
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 10.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Darba kārtība
 12.Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats (debates)
 13.Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (debates)
 14."Bāzele III" vienošanās finalizācija (debates)
 15.Eiropas aizsardzības savienība (īss izklāsts)
 16.Potenciāla atraisīšana pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem (īss izklāsts)
 17.Attīstības sadarbības efektivitātes palielināšana (īss izklāsts)
 18.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Michela Giuffrida apmeklēja 2014. gada 15. jūlija un 2014. gada 12. novembra sēdes, taču viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Michela Giuffrida ir darījusi zināmu, ka viņa apmeklēja 2014. gada 20. oktobra un 2015. gada 12. janvāra sēdes, taču viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.

°
° ° °

Uzstājās Tibor Szanyi, runājot par cilvēktiesību stāvokli Malaizijā.


3. Parlamenta sastāvs

Horvātijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Ivica Tolić un Željana Zovko ir iecelti par Eiropas Parlamenta deputātiem Andrej Plenković un Davor Ivo Stier vietā, sākot ar 2016. gada 24. oktobri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu iecelšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Ivica Tolić un Željana Zovko pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Vācijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Tiemo Wölken ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Matthias Groote vietā.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka deputāts ir stājies amatā, sākot ar 2016. gada 14. novembri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Tiemo Wölken pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


4. Politisko grupu sastāvs

Diane James ir izstājusies no EFDD grupas un, sākot no 2016. gada 19. novembra, ir pie politiskajām grupām nepiederoša deputāte.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE, ALDE un GUE/NGL grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

DEVE komiteja: Željana Zovko;

IMCO komiteja: Morten Løkkegaard – Catherine Bearder vietā;

Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu: Željana Zovko;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Ivica Tolić;

Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejā: Dubravka Šuica;

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalu: Ángela Vallina – Dennis de Jong vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


6. Parlamenta 2018. gada sesiju kalendārs

Priekšsēdētāju konference 2016. gada 27. oktobra sanāksmē pieņēma Parlamenta 2018. gada sesiju kalendāra projektu, kurā ierosināti šādi sesiju datumi:

—   15.–18. janvāris,

—   5.–8. februāris,

—   28. februāris un 1. marts,

—   12.–15. marts,

—   16.–19. aprīlis,

—   2. un 3. maijs,

—   28.–31. maijs,

—   11.–14. jūnijs,

—   2.–5. jūlijs,

—   10.–13. septembris,

—   1.–4. oktobris,

—   22.–25. oktobris,

—   12.–15. novembris,

—   28. un 29. novembris,

—   10.–13. decembris.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: otrdiena, 2016. gada 22. novembris, plkst. 12.00.

Balsojums: 23.11.2016. protokola 10.1. punkts.


7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 23. novembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD)).


8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Atbilstoši Līguma 322. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2017. gadā (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET, LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta versija) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana – EE kandidāts (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu pēc Spānijas pieteikuma EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automotive saņemšanas (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Padomes lēmums par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 282. panta 5. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

LIBE, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar trešām valstīm groza Direktīvu (ES) 2016/1164 (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

INTA, IMCO

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par ES stratēģisko komunikāciju pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (2016/2030(INI)) - AFET komiteja - Referente: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON komiteja - Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016).

- Ziņojums par Zaļo grāmatu par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (2016/2056(INI)) - ECON komiteja - Referents: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA komiteja - Referents: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016).

- Ziņojums par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošanu (2016/2011(INI)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016).

- Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskatu (2016/2063(INI)) - ECON komiteja - Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016).

- Ziņojums par ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (2016/2076(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Catherine Bearder (A8-0303/2016).

- Ziņojums par jaunām iespējām maziem transporta uzņēmumiem, tostarp uz sadarbību orientētiem uzņēmējdarbības modeļiem (2015/2349(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par informācijas apmaiņas mehānisma izveidi sakarā ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā un par Lēmuma Nr. 994/2012/ES atcelšanu (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016).

- Ziņojums par potenciāla atraisīšanu pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem (2015/2350(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Keith Taylor (A8-0306/2016).

- Ziņojums par virzību uz galīgu PVN sistēmu un cīņu ar krāpšanu PVN jomā (2016/2033(INI)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A8-0307/2016).

- Ziņojums par atbildību, kompensāciju un finansiālo nodrošinājumu attiecībā uz atkrastes naftas un gāzes nozares darbībām (2015/2352(INI)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0310/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA komiteja - Referents: Hannu Takkula (A8-0311/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Stefan Eck (A8-0313/2016).

- Ziņojums par komisāru interešu deklarācijām — pamatnostādnes (2016/2080(INI)) - JURI komiteja - Referents: Pascal Durand (A8-0315/2016).

- Ziņojums par Eiropas aizsardzības savienību (2016/2052(INI)) - AFET komiteja - Referents: Urmas Paet (A8-0316/2016).

- Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) (2016/2067(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-François Jalkh imunitāti (2016/2115(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-François Jalkh imunitāti (2016/2107(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016).

- Ziņojums par attīstības sadarbības efektivitātes palielināšanu (2016/2139(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējā budžetā (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Patricija Šulin (A8-0323/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Maria Grapini (A8-0329/2016).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas ombuda darbību 2015. gadā (2016/2150(INI)) - PETI komiteja - Referents: Notis Marias (A8-0331/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0342/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH komiteja - Referente: Diane Dodds (A8-0325/2016).


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000121/2016), kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský un Milan Zver PPE grupas vārdā, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues un Julie Ward S&D grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras un Ernest Urtasun, Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, Patrick Le Hyaric Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Helga Stevens un Julie Girling Padomei: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016), kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský un Milan Zver PPE grupas vārdā, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues un Julie Ward S&D grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Helga Stevens un Julie Girling Komisijai: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016), kuru uzdeva Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Starptautiskie aviācijas nolīgumi (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Prasmju garantijas izveide (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Enerģijas pieejamība jaunattīstības valstīs (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016), kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: Reformu pasākumu kopuma "Bāzele III" pabeigšana (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016), kuru uzdeva Bernd Lange un Alessia Maria Mosca INTA komitejas vārdā Komisijai: Vides preču nolīgums (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016), kuru uzdeva Arne Gericke, Julie Girling un Helga Stevens ECR grupas vārdā Padomei: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016);

—   (O-000144/2016), kuru uzdeva Arne Gericke, Julie Girling un Helga Stevens ECR grupas vārdā Komisijai: ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016).


10. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par turpmākajiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar rezolūciju par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums), kuru Parlaments pieņēma 2016. gada marta sesijā, ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl”.


11. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada novembra I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 593.806/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

ECR grupas pieprasījums mainīt virsrakstu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumam “Stāvoklis Rietumkrastā, tostarp apmetnēs” (GDKP 95. punkts), izsakot to šādā redakcijā: “Tuvo Austrumu miera procesa problēmjautājumi”.

Uzstājās Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Marita Ulvskog, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (156 par, 172 pret, 15 atturas).

Verts/ALE grupas un GUE/NGL grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā pēc debatēm par Anna Elżbieta Fotyga ziņojumu (A8-0290/2016) kā sesto punktu iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus attiecībā uz Tiesas atzinumu par Kanādas un Eiropas Savienības visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) atbilstību Līgumiem.

Uzstājās Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, Anne-Marie Mineur, atbalstot pieprasījumu, un Daniel Caspary, iebilstot pret to.

Balsojot pēc saraksta (170 par, 184 pret, 9 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Trešdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

°
° ° °

Uzstājās Andrejs Mamikins, pieminot 54 upurus, kuri gāja bojā 2013. gada 21. novembrī Rīgā, sabrūkot lielveikalam.


12. Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskatu [2016/2063(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016).

Ramon Tremosa i Balcells iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, un Jonás Fernández S&D grupas vārdā.

Uzstājās Mario Draghi (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs).

Uzstājās Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira un Notis Marias.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Luke Ming Flanagan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marco Valli, Ruža Tomašić un Peter van Dalen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič un Nicola Caputo.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Mario Draghi un Ramon Tremosa i Balcells.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 22.11.2016. protokola 5.6. punkts.


13. Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (debates)

Ziņojums par Zaļo grāmatu par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem [2016/2056(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016).

Olle Ludvigsson iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Sergio Gutiérrez Prieto (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds un Ashley Fox.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák un Ruža Tomašić.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Olle Ludvigsson.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 22.11.2016. protokola 5.7. punkts.


14. "Bāzele III" vienošanās finalizācija (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000136/2016) un kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: Reformu pasākumu kopuma "Bāzele III" pabeigšana (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016).

Roberto Gualtieri izvērsa jautājumu.

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès par savas grupas uzstāšanās laiku, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira un Annie Schreijer-Pierik.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke un Bernard Monot.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Othmar Karas, Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdāpar "Bāzele III" vienošanās finalizāciju (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.11.2016. protokola 10.4. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


15. Eiropas aizsardzības savienība (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas aizsardzības savienību [2016/2052(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Urmas Paet (A8-0316/2016).

Urmas Paet iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek un Maria Lidia Senra Rodríguez.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 22.11.2016. protokola 5.8. punkts.


16. Potenciāla atraisīšana pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem (īss izklāsts)

Ziņojums par potenciāla atraisīšanu pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem [2015/2350(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Keith Taylor (A8-0306/2016).

Michael Cramer (aizstājot autoru) iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský un Ruža Tomašić.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 22.11.2016. protokola 5.9. punkts.


17. Attīstības sadarbības efektivitātes palielināšana (īss izklāsts)

Ziņojums par attīstības sadarbības efektivitātes palielināšanu [2016/2139(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016).

Cristian Dan Preda iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira un Krzysztof Hetman.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 22.11.2016. protokola 5.10. punkts.


18. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu un Deirdre Clune.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 593.806/OJMA).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.40.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Juridisks paziņojums - Privātuma politika