Indeks 
Protokół
PDF 245kWORD 78k
Poniedziałek, 21 listopada 2016 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Skład grup politycznych
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Porządek obrad
 12.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (debata)
 13.Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (debata)
 14.Finalizacja pakietu Bazylea III (debata)
 15.Europejska Unia Obrony (krótka prezentacja)
 16.Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (krótka prezentacja)
 17.Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Michela Giuffrida była obecna na posiedzeniach w dniach 15 lipca 2014 r. i 12 listopada 2014 r., ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Michela Giuffrida poinformowała o tym, że była obecna na posiedzeniach w dniach 20 października 2014 r. i 12 stycznia 2015 r. oraz że jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

°
° ° °

Głos zabrał Tibor Szanyi w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Malezji.


3. Skład Parlamentu

Właściwe organy chorwackie poinformowały o wyborze na posłanki do Parlamentu Europejskiego Ivicy Tolić i Željany Zovko, które zastąpią Andreja Plenkovića i Davora Ivo Stiera z dniem 24 października 2016 r.

Parlament przyjął do wiadomości informację o ich wyborze.

Zgodnie z art. 3 ust. Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Ivica Tolić i Željana Zovko biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiły uprzednio pisemne oświadczenia, w których stwierdziły, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Właściwe organy niemieckie poinformowały o wyborze na posła do Parlamentu Europejskiego Tiemo Wölkena, którzy zastąpi Matthiasa Grootego.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości ze skutkiem od dnia 14 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Tiemo Wölken bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


4. Skład grup politycznych

Diane James nie jest już członkinią grupy EFDD i z dniem 19 listopada 2016 r. zasiada w gronie posłów niezrzeszonych.


5. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, ALDE i GUE/NGL wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja DEVE: Željana Zovko

komisja IMCO: Morten Løkkegaard zamiast Catherine Bearder

Delegacja do spraw Stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem: Željana Zovko

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Ivica Tolić

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina: Dubravka Šuica

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego: Ángela Vallina zamiast Dennisa de Jonga

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


6. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018

Konferencja Przewodniczących, na posiedzeniu w dniu 27 października 2016 r., przyjęła projekt kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018, który wygląda następująco:

—   od 15 do 18 stycznia

—   od 5 do 8 lutego

—   28 lutego i 1 marca

—   od 12 do 15 marca

—   od 16 do 19 kwietnia

—   2 i 3 maja

—   od 28 do 31 maja

—   od 11 do 14 czerwca

—   od 2 do 5 lipca

—   od 10 do 13 września

—   od 1 do 4 października

—   od 22 do 25 października

—   od 12 do 15 listopada

—   28 i 29 listopada

—   od 10 do 13 grudnia

Termin składania poprawek: wtorek 22 listopada 2016 r. o godz. 12.00.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 23.11.2016.


7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 23 listopada 2016 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD))


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 oraz decyzji nr 541/2014/UE (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

Zgodnie z art. 322 Traktatu, przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

AFET, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat EE (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku od Hiszpanii – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Centralnym Bankiem Europejskim.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

INTA, IMCO

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (2016/2030(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 258/2014 w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych (2016/2056(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (2016/2011(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (2016/2063(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Sprawozdanie w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (2016/2076(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Sprawozdanie w sprawie nowych możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modeli biznesowych opartych na współpracy (2015/2349(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi i uchylającej decyzję nr 994/2012/UE (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Sprawozdanie w sprawie uwolnienia potencjału pasażerskiego transportu wodnego (2015/2350(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Sprawozdanie W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (2016/2033(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Sprawozdanie w sprawie odpowiedzialności, odszkodowań i zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (2015/2352(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Sprawozdanie w sprawie deklaracji komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne (2016/2080(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Sprawozdanie w sprawie Europejskiej Unii Obrony (2016/2052(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2016/2067(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (2016/2115(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (2016/2107(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Sprawozdanie w sprawie podniesienia skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (2016/2139(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2017 r. (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. (2016/2150(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawca: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000121/2016), które skierowali Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský i Milan Zver, w imieniu grupy politycznej PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues i Julie Ward, w imieniu grupy S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Helga Stevens i Julie Girling, do Rady: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016), które skierowali Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský i Milan Zver, w imieniu grupy politycznej PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues i Julie Ward, w imieniu grupy S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Helga Stevens i Julie Girling, do Komisji: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016), które skierował Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Ustanowienie gwarancji umiejętności (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Dostęp do energii w krajach rozwijających się (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016), które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Finalizacja pakietu Bazylea III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016), które skierowali Bernd Lange i Alessia Maria Mosca, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Umowa w sprawie towarów środowiskowych (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016), które skierowali Arne Gericke, Julie Girling i Helga Stevens, w imieniu grupy ECR, do Rady: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016), które skierowali Arne Gericke, Julie Girling i Helga Stevens, w imieniu grupy ECR, do Komisji: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)


10. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucją dotyczącą umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI), przyjęty przez Parlament podczas sesji miesięcznej w marcu 2016 r., jest dostępny na stronie Europarl.


11. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas pierwszej sesji w listopadzie 2016 r. (PE 593.806/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grupy ECR o zmianę tytułu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa pt. "Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich" (pkt 95 PDOJ) na "Wyzwania związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie".

Głos zabrali: Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, który umotywował wniosek, i Marita Ulvskog, która sprzeciwiła się wnioskowi.

W GE (przy 156 głosach za, 172 głosach przeciw i 15 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grup Verts/ALE i GUE/NGL o wpisanie jako szóstego punktu porządku obrad posiedzenia popołudniowego, po debacie nad sprawozdaniem Anny Elżbiety Fotygi (A8-0290/2016), oświadczeń Rady i Komisji dotyczących orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z Traktatami kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) pomiędzy Kanadą i Unią Europejską.

Głos zabrali: Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, która umotywowała wniosek, Anne-Marie Mineur, która opowiedziała się za wnioskiem, i Daniel Caspary, który sprzeciwił się wnioskowi.

W GI (przy 170 głosach za, 184 głosach przeciw, 9 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrał Andrejs Mamikins w celu uczczenia pamięci 54 ofiar zawalenia się supermarketu w Rydze w dniu 21 listopada 2013 r.


12. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 [2016/2063(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, i Jonás Fernández w imieniu grupy S&D.

Głos zabrał Mario Draghi (prezes Europejskiego Banku Centralnego).

Głos zabrali: Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marco Valliego, Ruža Tomašić i Peter van Dalen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi i Ramon Tremosa i Balcells.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 22.11.2016.


13. Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych [2016/2056(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał: Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Sergio Gutiérrez Prieto (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds i Ashley Fox.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák i Ruža Tomašić.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Olle Ludvigsson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 22.11.2016.


14. Finalizacja pakietu Bazylea III (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, (O-000136/2016) które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Finalizacja pakietu Bazylea III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri rozwinął pytanie.

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, w sprawie czasu na wystąpienia członków jej grupy, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira i Annie Schreijer-Pierik.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke i Bernard Monot.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, w sprawie finalizacji pakietu Bazylea III (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 23.11.2016.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


15. Europejska Unia Obrony (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiej Unii Obrony [2016/2052(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Urmas Paet dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek i Maria Lidia Senra Rodríguez.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 22.11.2016.


16. Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie uwolnienia potencjału pasażerskiego transportu wodnego [2015/2350(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Michael Cramer (w zastępstwie sprawozdawcy) dokonał prezentacji.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský i Ruža Tomašić.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 22.11.2016.


17. Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zwiększania skuteczności współpracy na rzecz rozwoju [2016/2139(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Cristian Dan Preda dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira i Krzysztof Hetman.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.10 protokołu z dnia 22.11.2016.


18. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu i Deirdre Clune.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 593.806/OJMA).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.40.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności