Index 
Proces-verbal
PDF 239kWORD 77k
Luni, 21 noiembrie 2016 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Componența grupurilor politice
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Depunere de documente
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 10.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 (dezbatere)
 13.Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul (dezbatere)
 14.Finalizarea Acordului Basel III (dezbatere)
 15.Uniunea Europeană a Apărării (prezentare succintă)
 16.Valorificarea potențialului transportului naval de pasageri (prezentare succintă)
 17.Creșterea eficacității cooperării pentru dezvoltare (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Michela Giuffrida a fost prezentă la reuniunile din 15 iulie 2014 și din 12 noiembrie 2014, însă numele său nu figurează pe lista de prezență.

Michela Giuffrida a precizat că a fost prezentă la reuniunile din 20 octombrie 2014 și 12 ianuarie 2015, însă numele său nu figurează pe lista de prezență.

°
° ° °

A intervenit Tibor Szanyi, privind situația drepturilor omului în Malaysia.


3. Componența Parlamentului

Autoritățile competente croate au comunicat alegerea în calitate de deputați în Parlamentul European a lui Ivica Tolić și a lui Željana Zovko, în locul lui Andrej Plenković și, respectiv, al lui Davor Ivo Stier, cu efect de la 24 octombrie 2016.

Parlamentul a luat act de alegerea lor.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Ivica Tolić și Željana Zovko se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

°
° ° °

Autoritățile competente germane au comunicat alegerea în calitate de deputat în Parlamentul European a lui Tiemo Wölken, în locul lui Matthias Groote.

Parlamentul a luat act de acest lucru, cu efect din 14 noiembrie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Tiemo Wölken se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


4. Componența grupurilor politice

Diane James nu mai este membru al Grupului EFDD și se numără printre deputații neafiliați începând cu 19 noiembrie 2016.


5. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupurilor PPE, ALDE şi GUE/NGL următoarele cereri de numire:

DEVE: Željana Zovko

IMCO: Morten Løkkegaard în locul lui Catherine Bearder

Delegația pentru relațiile cu Bosnia și Herţegovina și Kosovo : Željana Zovko

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Ivica Tolić

Delegația la Comisia de cooperare parlamentară UE-Ucraina: Dubravka Šuica

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică: Ángela Vallina în locul lui Dennis de Jong.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


6. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018

Conferința președinților, în cadrul reuniunii sale din 27 octombrie 2016, a adoptat proiectul de calendar al perioadelor de sesiune ale anului parlamentar 2018, după cum urmează:

—   15-18 ianuarie

—   5-8 februarie

—   28 februarie și 1 martie

—   12-15 martie

—   16-19 aprilie

—   2 și 3 mai

—   28-31 mai

—   11-14 iunie

—   2-5 iulie

—   10-13 septembrie

—   1-4 octombrie

—   22-25 octombrie

—   12-15 noiembrie

—   28 și 29 noiembrie

—   10-13 decembrie

Termen de depunere a amendamentelor: marți, 22 noiembrie 2016, ora 12.00.

Vot: punctul 10.1 al PV din 23.11.2016.


7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 23 noiembrie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD)).


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, nr.1301/2013, nr. 1303/2013, nr. 1304/2013, nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013, nr. 1309/2013, nr. 1316/2013, nr. 223/2014, nr. 283/2014, nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a ParlamentuluiEuropean și a Consiliului (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 322 din tratat, Președintele va consulta Curtea de conturi cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AFET, LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Reînnoirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul EE (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 282 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

LIBE, IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/1164 în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

INTA, IMCO

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (2016/2030(INI)) - AFET - Raportoare: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - ECON - Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Raport referitor la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul (2016/2056(INI)) - ECON - Raportor: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - INTA - Raportor: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Raport referitor la aplicarea procedurii europene de somație de plată (2016/2011(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2015 (2016/2063(INI)) - ECON - Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Raport referitor la Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (2016/2076(INI)) - ENVI - Raportoare: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Raport referitor la noile oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transporturilor, inclusiv modelele de economie colaborativă (2015/2349(INI)) - TRAN - Raportor: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - ITRE - Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Raport referitor la valorificarea potențialului prezentat de transportul naval de pasageri (2015/2350(INI)) - TRAN - Raportor: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Raport referitor la tema „Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA” (2016/2033(INI)) - ECON - Raportor: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Raport referitor la răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore (2015/2352(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - INTA - Raportor: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - ENVI - Raportor: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Raport referitor la declarațiile de interese ale comisarilor - orientări (2016/2080(INI)) - JURI - Raportor: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Raport referitor la Uniunea Europeană a Apărării (2016/2052(INI)) - AFET - Raportor: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) (2016/2067(INI)) - AFET - Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Raport referitor la creșterea eficacității cooperării pentru dezvoltare (2016/2139(INI)) - DEVE - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - BUDG - Raportoare: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - ECON - Raportor: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - IMCO - Raportoare: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2015 (2016/2150(INI)) - PETI - Raportor: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - PECH - Raportoare: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000121/2016) adresată de Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský și Milan Zver, în numele Grupului PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues și Julie Ward, în numele Grupului S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Helga Stevens și Julie Girling, Consiliului: Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016) adresată de Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský și Milan Zver, în numele Grupului PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues și Julie Ward, în numele Grupului S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Helga Stevens și Julie Girling, Comisiei: Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016) adresată de Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Acordurile internaționale în domeniul aviației (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Inființarea unei garanții de competențe (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Accesul la energie în țările în curs de dezvoltare (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Finalizarea Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016) adresată de Bernd Lange și Alessia Maria Mosca, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Acordul privind bunurile de mediu (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016) adresată de Arne Gericke, Julie Girling și Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Consiliului: Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016) adresată de Arne Gericke, Julie Girling și Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Comisiei: Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016).


10. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind acțiunile întreprinse ca urmare a rezoluției referitoare la Acordul privind tutunul (Acordul PMI) adoptat de Parlament în timpul perioadei de sesiune din martie 2016 este disponibil pe site-ul Europarl.


11. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din noiembrie I 2016 (PE 593.806/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Cererea Grupului ECR de a modifica titlul Declarației Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la „Situația din Cisiordania, inclusiv coloniile (punctul 95 din PDOJ) în „Provocări pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu.

Au intervenit: Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, pentru a motiva cererea, și Marita Ulvskog, împotriva cererii.

Cu VE (156 pentru, 172 împotrivă, 15 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cererile Grupurilor Verts/ALE și GUE/NGL de a înscrie ca al șaselea punct pe ordinea de zi a după amiezei, după dezbaterea privind raportul lui Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016), declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada și Uniunea Europeană.

Au intervenit: Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, Anne-Marie Mineur, în favoarea cererii, și Daniel Caspary, împotriva cererii.

Prin AN (170 pentru, 184 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

°
° ° °

A intervenit Andrejs Mamikins în memoria celor 54 de victime provocate de prăbușirea acoperișului unui supermarket în Riga la 21 noiembrie 2013.


12. Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2015 [2016/2063(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, și Jonás Fernández, în numele Grupului S&D.

A intervenit Mario Draghi (președintele Băncii Centrale Europene).

Au intervenit: Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira și Notis Marias.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Luke Ming Flanagan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli, Ruža Tomašić și Peter van Dalen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič și Nicola Caputo.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi și Ramon Tremosa i Balcells.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 22.11.2016.


13. Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul (dezbatere)

Raport referitor la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul [2016/2056(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson și-a prezentat raportul.

A intervenit: Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Sergio Gutiérrez Prieto (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds și Ashley Fox.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Olle Ludvigsson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 22.11.2016.


14. Finalizarea Acordului Basel III (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000136/2016) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Finalizarea Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri a dezvoltat întrebarea.

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, privind timpul alocat grupului său pentru a lua cuvântul, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira și Annie Schreijer-Pierik.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke și Bernard Monot.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas, Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, referitoare la finalizarea Acordului Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 23.11.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


15. Uniunea Europeană a Apărării (prezentare succintă)

Uniunea Europeană a Apărării [2016/2052(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Urmas Paet a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek și Maria Lidia Senra Rodríguez.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.8 al PV din 22.11.2016.


16. Valorificarea potențialului transportului naval de pasageri (prezentare succintă)

Raport referitor la valorificarea potențialului transportului de pasageri pe căile navigabile [2015/2350(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Michael Cramer (supleant al autorului) a făcut prezentarea.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský și Ruža Tomašić.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.9 al PV din 22.11.2016.


17. Creșterea eficacității cooperării pentru dezvoltare (prezentare succintă)

Raport referitor la creșterea eficacității cooperării pentru dezvoltare [2016/2139(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Cristian Dan Preda a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira și Krzysztof Hetman.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.10 al PV din 22.11.2016.


18. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu și Deirdre Clune.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 593.806/OJMA).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.40.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Aviz juridic - Politica de confidențialitate