Zoznam 
Zápisnica
PDF 245kWORD 77k
Pondelok, 21. novembra 2016 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie politických skupín
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 11.Program práce
 12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (rozprava)
 13.Zelená kniha o retailových finančných službách (rozprava)
 14.Dokončenie rámca Bazilej III (rozprava)
 15.Európska obranná únia (stručná prezentácia)
 16.Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (stručná prezentácia)
 17.Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Michela Giuffrida bola prítomná na rokovaniach 15. júla 2014 a 12. novembra 2014, jej meno však nie je uvedené na prezenčnej listine.

Michela Giuffrida oznámila, že bola prítomná na rokovaniach 20. októbra 2014 a 12. januára 2015, ale že jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Tibor Szanyi k situácii v oblasti ľudských práv v Malajzii.


3. Zloženie Parlamentu

Príslušné chorvátske orgány oznámili, že Ivica Tolić a Željana Zovko, ktorými sa nahrádzajú Andrej Plenković a Davor Ivo Stier, boli zvolení za poslanca, resp. poslankyňu Európskeho parlamentu s účinnosťou od 24. októbra 2016.

Parlament vzal ich zvolenie na vedomie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Ivica Tolić et Željana Zovko zúčastňujú na rokovaniach Európskeho parlamentu a jeho orgánov a požívajú všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

°
° ° °

Príslušné nemecké orgány oznámili, že Tiemo Wölken, ktorým sa nahrádza Matthias Groote, bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu.

Parlament to vzal na vedomie s účinnosťou od 14. novembra 2016.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


4. Zloženie politických skupín

Diane James už nie je členkou skupiny EFDD a od 19. novembra 2016 zasadá s nezaradenými poslancami.


5. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE, ALDE a GUE/NGL tieto žiadosti o menovania:

výbor DEVE: Željana Zovko

výbor IMCO: Morten Løkkegaard, ktorým je nahradená Catherine Bearder

Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom: Željana Zovko

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Ivica Tolić

Delegácia pri výbore pre parlamentnú spoluprácu EÚ-Ukrajina: Dubravka Šuica

Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom: Ángela Vallina, ktorou je nahradený Dennis de Jong

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


6. Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018

Konferencia predsedov na svojej schôdzi 27. októbra 2016 prijala tento návrh kalendára schôdzí na parlamentný rok 2018:

—   od 15. do 18. januára

—   od 5. do 8. februára

—   28. februára a 1. marca

—   od 12. do 15. marca

—   od 16. do 19. apríla

—   2. a 3. mája

—   od 28. do 31. mája

—   od 11. do 14. júna

—   od 2. do 5. júla

—   od 10. do 13. septembra

—   od 1. do 4. októbra

—   od 22. do 25. októbra

—   od 12. do 15. novembra

—   28. a 29. novembra

—   od 10. do 13. decembra

Lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov: utorok 22. november 2016, 12.00 h.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 23.11.2016.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 23. novembra 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD)).

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD)).

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD)).


8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V súlade s článkom 322 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – estónsky kandidát (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 oochrane pred dumpingovými dovozmi zkrajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, anariadenie (EÚ) 2016/1037 oochrane pred subvencovanými dovozmi zkrajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 1286/2014 odokumentoch skľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty ainvestičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide odátum jeho uplatňovania (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide ohybridné nesúlady stretími krajinami (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

INTA, IMCO

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- Správa o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (2016/2030(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Správa o Zelenej knihe o retailových finančných službách (2016/2056(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Správa o uplatňovaní európskeho konania o platobnom rozkaze (2016/2011(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2015 (2016/2063(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Správa o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (2016/2076(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Správa o nových príležitostiach pre malé podniky v odvetví dopravy vrátane modelov hospodárstva spoločného využívania zdrojov (2015/2349(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Správa o uvoľnení potenciálu osobnej vodnej dopravy (2015/2350(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Správa k téme Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom s DPH (2016/2033(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Správa o zodpovednosti, náhradách a finančnom zabezpečení operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (2015/2352(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Správa o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia (2016/2080(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Správa o európskej obrannej únii (2016/2052(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (2016/2067(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (2016/2115(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (2016/2107(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Správa o zvyšovaní účinnosti rozvojovej spolupráce (2016/2139(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Správa o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2015 (2016/2150(INI)) - výbor PETI - Spravodajca: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Európskym policajným úradom (Europol) zo strany Europolu (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000121/2016), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver, v mene skupiny PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward, v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling, pre Radu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver, v mene skupiny PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward, v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling, pre Komisiu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016), ktorú položil Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Vytvorenie záruky získania zručností (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Prístup k energii v rozvojových krajinách (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016), ktorú položil Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Dokončenie dohody Bazilej III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016), ktorú položil Bernd Lange a Alessia Maria Mosca, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Dohoda o ekologickom tovare (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016), ktorú položili Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens, v mene skupiny ECR, pre Radu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016), ktorú položili Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens, v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)


10. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesenia o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI), ktoré Parlament prijal počas marcovej schôdze v roku 2016, je k dispozícii na internetovej stránke Europarl.


11. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej novembrovej plenárnej schôdze 2016 (PE 593.806/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny ECR o zmenu názvu vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Predjordánsku vrátane osídľovania (bod 95 PDOJ) na Výzvy pre mierový proces na Blízkom východe.

Vystúpili títo poslanci: Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR s odôvodnením žiadosti a Marita Ulvskog proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 156, proti: 172, zdržali sa hlasovania: 15).

Žiadosť skupín Verts/ALE a GUE/NGL, aby po rozprave o správe, ktorú predkladá Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016), boli ako šiesty bod popoludňajšieho programu schôdze zaradené vyhlásenia Rady a Komisie týkajúce sa stanoviska Súdneho dvora k zlučiteľnosti komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a Európskou úniou so zmluvami.

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti, Anne-Marie Mineur v prospech žiadosti a Daniel Caspary proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 170, proti: 184, zdržali sa hlasovania: 9).

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Andrejs Mamikins, aby si uctil pamiatku 54 obetí zrútenia strechy supermarketu v Rige, ku ktorému došlo 21. novembra 2013.


12. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (rozprava)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2015 [2016/2063(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, a Jonás Fernández v mene skupiny S&D.

V rozprave vystúpil Mario Draghi (prezident Európskej centrálnej banky).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira a Notis Marias.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Ruža Tomašić a Peter van Dalen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič a Nicola Caputo.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi a Ramon Tremosa i Balcells.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 22.11.2016.


13. Zelená kniha o retailových finančných službách (rozprava)

Správa o Zelenej knihe o retailových finančných službách [2016/2056(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson uviedol správu.

Vystúpil: Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sergio Gutiérrez Prieto (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds a Ashley Fox.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Olle Ludvigsson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 22.11.2016.


14. Dokončenie rámca Bazilej III (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000136/2016), ktorú položil Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Dokončenie dohody Bazilej III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen, Pervenche Berès, o rečníckom čase jej skupiny, Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira a Annie Schreijer-Pierik.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke a Bernard Monot.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Othmar Karas, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, o dokončení rámca Bazilej III (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 23.11.2016.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


15. Európska obranná únia (stručná prezentácia)

Správa o európskej obrannej únii [2016/2052(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Urmas Paet uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek a Maria Lidia Senra Rodríguez.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 22.11.2016.


16. Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (stručná prezentácia)

Správa o uvoľnení potenciálu osobnej vodnej dopravy [2015/2350(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Michael Cramer (v zastúpení spravodajcu) uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 22.11.2016.


17. Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (stručná prezentácia)

Správa o zvyšovaní účinnosti rozvojovej spolupráce [2016/2139(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Cristian Dan Preda uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira a Krzysztof Hetman.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 22.11.2016.


18. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu a Deirdre Clune.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 593.806/OJMA).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.40 h.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia