Index 
Protokoll
PDF 239kWORD 76k
Måndagen den 21 november 2016 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.De politiska gruppernas sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 11.Arbetsplan
 12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (debatt)
 13.Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (debatt)
 14.Fullbordandet av Basel III (debatt)
 15.Europeisk försvarsunion (kortfattad redogörelse)
 16.Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (kortfattad redogörelse)
 17.Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Michela Giuffrida var närvarande vid sammanträdena den 15 juli 2014 och den 12 november 2014, men hennes namn fanns inte med på närvarolistan.

Michela Giuffrida hade meddelat att hon var närvarande vid sammanträdena den 20 oktober 2014 och den 12 januari 2015 men att hennes namn inte fanns med på närvarolistan.

°
° ° °

Talare: Tibor Szanyi yttrade sig om situationen för de mänskliga rättigheterna i Malaysia.


3. Parlamentets sammansättning

De behöriga kroatiska myndigheterna hade meddelat att Ivica Tolić och Željana Zovko hade utsetts till ledamöter av Europaparlamentet i stället för Andrej Plenković och Davor Ivo Stier, med verkan från den 24 oktober 2016.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Ivica Tolić och Željana Zovko fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Tiemo Wölken utsetts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Matthias Groote.

Parlamentet noterade detta med verkan från den 14 november 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Tiemo Wölken fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. De politiska gruppernas sammansättning

Diane James ingick inte längre i EFDD-gruppen och skulle sitta bland de grupplösa ledamöterna från och med den 19 november 2016.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, ALDE och GUE/NGL hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

DEVE-utskottet: Željana Zovko

IMCO-utskottet: Morten Løkkegaard i stället för Catherine Bearder

delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo: Željana Zovko

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Ivica Tolić

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Dubravka Šuica

delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön: Ángela Vallina i stället för Dennis de Jong

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


6. Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018

Talmanskonferensen hade vid sitt sammanträde den 27 oktober 2016 antagit följande förslag till kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018:

—   den 15–18 januari

—   den 5–8 februari

—   den 28 februari och den 1 mars

—   den 12–15 mars

—   den 16–19 april

—   den 2–3 maj

—   den 28–31 maj

—   den 11–14 juni

—   den 2–5 juli

—   den 10–13 september

—   den 1–4 oktober

—   den 22–25 oktober

—   den 12–15 november

—   den 28–29 november

—   den 10–13 december

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: tisdagen den 22 november 2016 kl. 12.00.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 23.11.2016.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 23 november 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (00027/2016/LEX - C8-0468/2016 - 2014/0005(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet (00039/2016/LEX - C8-0467/2016 - 2016/0193(COD)),

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (00044/2016/LEX - C8-0460/2016 - 2012/0236(COD)).


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut 541/2014/EU (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 322 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (10975/2016 - C8-0438/2016 - 2016/0205(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU-varumärken (kodifiering) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat EE (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Spaniens ansökan – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (09264/2016 - C8-0455/2016 - 2015/0113(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

LIBE, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (COM(2016)0687 - C8-0464/2016 - 2016/0339(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

INTA, IMCO

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (2016/2030(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-20 (COM(2016)0202 - C8-0145/2016 - 2016/0110(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016)

- Betänkande om grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (2016/2056(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

- Betänkande om tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (2016/2011(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

- Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (2016/2063(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

- Betänkande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (2016/2076(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

- Betänkande om nya möjligheter för små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller (2015/2349(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

- Betänkande om frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (2015/2350(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Keith Taylor (A8-0306/2016)

- Betänkande om ”Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri” (2016/2033(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A8-0307/2016)

- Betänkande om ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (2015/2352(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Stefan Eck (A8-0313/2016)

- Betänkande om kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (2016/2080(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Pascal Durand (A8-0315/2016)

- Betänkande om en europeisk försvarsunion (2016/2052(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Urmas Paet (A8-0316/2016)

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) (2016/2067(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (2016/2115(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (2016/2107(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

- Betänkande om ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (2016/2139(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (COM(2016)0312 - C8-0245/2016 - 2016/2119(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg (COM(2016)0477 - C8-0328/2016 - 2016/0229(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Maria Grapini (A8-0329/2016)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (2016/2150(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Notis Marias (A8-0331/2016)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol (10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Diane Dodds (A8-0325/2016)


9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000121/2016) från Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský och Milan Zver, för PPE-gruppen, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues och Julie Ward, för S&D-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, Helga Stevens och Julie Girling, till rådet: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016);

—   (O-000122/2016) från Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský och Milan Zver, för PPE-gruppen, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues och Julie Ward, för S&D-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, Helga Stevens och Julie Girling, till kommissionen: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016);

—   (O-000128/2016) från Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Internationella luftfartsavtal (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016);

—   (O-000133/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Inrättandet av en kompetensgaranti (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016);

—   (O-000134/2016), från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Tillgång till energi i utvecklingsländer (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016);

—   (O-000136/2016) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: Fullbordandet av Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016);

—   (O-000138/2016) från Bernd Lange och Alessia Maria Mosca, för utskottet INTA, till kommissionen: Avtalet om miljöanpassade varor (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016);

—   (O-000143/2016) från Arne Gericke, Julie Girling och Helga Stevens, för ECR-gruppen, till rådet: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

—   (O-000144/2016) från Arne Gericke, Julie Girling och Helga Stevens, för ECR-gruppen, till kommissionen: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om åtgärder till följd av den resolution om tobaksavtalet (PMI-avtalet) som parlamentet antog under sammanträdesperioden i mars 2016 finns tillgängligt på Europarl.


11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november I 2016 (PE 593.806/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

ECR-gruppen hade begärt att titeln på debatten om uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om "Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna" (punkt 95 i PDOJ) skulle ändras till "Utmaningar för fredsprocessen i Mellanöstern".

Talare: Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen motiverade detta förslag, och Marita Ulvskog motsatte sig det.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (156 röster för, 172 röster emot, 15 nedlagda röster).

Grupperna Verts/ALE och GUE/NGL hade begärt att man som sjätte punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde, efter debatten om betänkandet av Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016), skulle föra in uttalanden av rådet och kommissionen om domstolens yttrande om förenligheten för det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen med fördragen.

Talare: Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran. Anne-Marie Mineur uttryckte sitt stöd för begäran, och Daniel Caspary motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (170 röster för, 184 röster emot, 9 nedlagda röster).

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Andrejs Mamikins hedrade minnet av de 54 personer som omkom då taket rasade på en stormarknad i Riga den 21 november 2013.


12. Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (debatt)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 [2016/2063(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

Ramon Tremosa i Balcells redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Jonás Fernández för S&D-gruppen.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande).

Talare: Bernd Lucke för ECR-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Pedro Silva Pereira och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Luke Ming Flanagan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Csaba Molnár, Joachim Starbatty, Merja Kyllönen, Daniele Viotti, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli; Ruža Tomašić och Peter van Dalen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Miguel Viegas, Franc Bogovič och Nicola Caputo.

Talare: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi och Ramon Tremosa i Balcells.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 22.11.2016.


13. Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (debatt)

Betänkande om grönboken om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag [2016/2056(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

Olle Ludvigsson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sergio Gutiérrez Prieto (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneliese Dodds, Cora van Nieuwenhuizen, João Pimenta Lopes, Sergio Gaetano Cofferati, Nils Torvalds och Ashley Fox.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Nicola Caputo, Stanislav Polčák och Ruža Tomašić.

Talare: Valdis Dombrovskis och Olle Ludvigsson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 22.11.2016.


14. Fullbordandet av Basel III (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000136/2016) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: Fullbordandet av Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1810/2016)

Roberto Gualtieri utvecklade frågan.

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Bendt Bendtsen, Cora van Nieuwenhuizen; Pervenche Berès yttrade sig om talartiden för sin grupp; Gunnar Hökmark, Jonás Fernández, Nils Torvalds, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira och Annie Schreijer-Pierik.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Neena Gill CBE, Paul Tang, Jeppe Kofod, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Lucke och Bernard Monot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, om fullbordandet av Basel III (2016/2959(RSP)) (B8-1226/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 23.11.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


15. Europeisk försvarsunion (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en europeisk försvarsunion [2016/2052(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Urmas Paet (A8-0316/2016)

Urmas Paet redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Gahler, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Konstantinos Papadakis, Marek Jurek och Maria Lidia Senra Rodríguez.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 22.11.2016.


16. Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (kortfattad redogörelse)

Betänkande om frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten [2015/2350(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Keith Taylor (A8-0306/2016)

Michael Cramer (ersättare för frågeställaren) redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, João Ferreira, Tomáš Zdechovský och Ruža Tomašić.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 22.11.2016.


17. Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet [2016/2139(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

Cristian Dan Preda redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Victor Negrescu, Notis Marias, Csaba Sógor, Anna Záborská, João Ferreira och Krzysztof Hetman.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 22.11.2016.


18. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Tomáš Zdechovský, José Blanco López, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Kostas Chrysogonos, Tatjana Ždanoka, Beatrix von Storch, Sotirios Zarianopoulos, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Josep-Maria Terricabras, Gerard Batten, Anna Záborská, Javi López, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ignazio Corrao, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Csaba Molnár, László Tőkés, Victor Negrescu och Deirdre Clune.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 593.806/OJMA).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.40.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy