Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg

2. Beslut antaget om paketet med den europeiska planeringsterminen, inbegripet den årliga tillväxtöversikten för 2017 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Beslut antaget om paketet med den europeiska planeringsterminen, inbegripet den årliga tillväxtöversikten för 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark; Sander Loones för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou; Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn; Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark; Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang och Hugues Bayet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy