Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0209(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0326/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0326/2016

Συζήτηση :

PV 22/11/2016 - 3
CRE 22/11/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2016 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0432

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

3. Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Ο Emmanuel Maurel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Κώστας Χρυσόγονος, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Emmanuel Maurel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου