Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0342/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0428)


5.2. Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк [2016/2115(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0429)


5.3. Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк [2016/2107(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0430)


5.4. Създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0431)


5.5. Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари * (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0432)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0432)


5.6. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2015 г. [2016/2063(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0433)


5.7. Зелена книга за финансовите услуги на дребно (гласуване)

Доклад относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно [2016/2056(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0434)


5.8. Европейски съюз за отбрана (гласуване)

Доклад относно Европейския съюз за отбрана [2016/2052(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0435)

Изказвания

Urmas Paet (докладчик) внесе устно изменение на параграф 6, което беше прието.


5.9. Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (гласуване)

Доклад относно оползотворяването на потенциала на превоза на пътници по вода [2015/2350(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0436)


5.10. Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (гласуване)

Доклад относно увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие [2016/2139(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0437)

Правна информация - Политика за поверителност