Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik και Daniel Hannan

Έκθεση Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly και Stanislav Polčák

Έκθεση Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias και Stanislav Polčák

Έκθεση Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon και Marek Jurek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου