Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург

9. Положението в Сирия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Tunne Kelam, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Мария Габриел, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo и Reinhard Bütikofer.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 24.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност