Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 22. marraskuuta 2016 - Strasbourg

9. Syyrian tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Tunne Kelam, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo ja Reinhard Bütikofer.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö