Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 22 listopada 2016 r. - Strasburg

9. Sytuacja w Syrii (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Tunne Kelam, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Laima Liucija Andrikienė i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo i Reinhard Bütikofer.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 24.11.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności