Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург

10. Отношенията между ЕС и Турция (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Manfred Weber, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Martina Michels, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange и Marju Lauristin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki и Jeppe Kofod.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 24.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност