Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

10. Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Edouard Ferrand, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Udo Voigt, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Martina Michels, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Ελένη Θεοχάρους, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange και Marju Lauristin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Μιλτιάδης Κύρκος, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Λευτέρης Χριστοφόρου, Nicola Danti, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Ana Gomes, Νότης Μαριάς, Pavel Telička, Σοφία Σακοράφα, Ulrike Lunacek, Μαρία Σπυράκη και Jeppe Kofod.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου