Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 22. studenog 2016. - Strasbourg

10. Odnosi EU-a i Turske (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Odnosi EU-a i Turske (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorio je Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Udo Voigt, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter van Dalen, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Martina Michels, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange i Marju Lauristin.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki i Jeppe Kofod.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 24.11.2016..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti