Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg

10. Förbindelserna mellan EU och Turkiet (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbindelserna mellan EU och Turkiet (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand; Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt; Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen; Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki; Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Alexander Graf Lambsdorff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis; Martina Michels, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski; Bodil Valero, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Fabio Massimo Castaldo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange och Marju Lauristin.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki och Jeppe Kofod.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 24.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy