Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург

11. Положението на Западния бряг, включително израелските селища (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Западния бряг, включително израелските селища (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati и Boris Zala.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos и Olga Sehnalová.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща парламентарна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност