Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 22. november 2016 - Strasbourg

11. Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati ja Boris Zala.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos ja Olga Sehnalová.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika