Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 22 listopada 2016 r. - Strasburg

11. Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati i Boris Zala.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos i Olga Sehnalová.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: Posiedzenie w późniejszym terminie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności