Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Alexandra Mayer ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Richard Howitt με ισχύ από τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Το Σώμα το λαμβάνει υπόψη με ισχύ από τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Alexandra Mayer καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου