Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2030(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0290/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0290/2016

Συζήτηση :

PV 22/11/2016 - 16
CRE 22/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 23/11/2016 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0441

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

16. Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους [2016/2030(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Η Anna Elżbieta Fotyga παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Traian Ungureanu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eugen Freund, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen (μέλος της Επιτροπής) και Anna Elżbieta Fotyga.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου