Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2952(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-1230/2016

Debatter :

PV 22/11/2016 - 18
CRE 22/11/2016 - 18

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0442

Protokoll
Tisdagen den 22 november 2016 - Strasbourg

18. Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ádám Kósa för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro och Csaba Sógor.

Talare: Marianne Thyssen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, au nom du groupe PPE; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides, au nom du groupe S&D; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, au nom du groupe ECR; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, au nom du groupe ALDE; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, au nom du groupe Verts/ALE; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, au nom du groupe GUE/NGL, om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 23.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy