Показалец 
Протокол
PDF 264kWORD 79k
Вторник, 22 ноември 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Прието решение относно пакета за европейския семестър, включително относно годишния обзор на растежа за 2017 г. (разискване)
 3.Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари * (разискване)
 4.Състав на Парламента
 5.Време за гласуване
  
5.1.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)
  
5.3.Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)
  
5.4.Създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси ***II (гласуване)
  
5.5.Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари * (гласуване)
  
5.6.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (гласуване)
  
5.7.Зелена книга за финансовите услуги на дребно (гласуване)
  
5.8.Европейски съюз за отбрана (гласуване)
  
5.9.Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (гласуване)
  
5.10.Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Положението в Сирия (разискване)
 10.Отношенията между ЕС и Турция (разискване)
 11.Положението на Западния бряг, включително израелските селища (разискване)
 12.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)
 13.Съобщение на председателството
 14.Състав на Парламента
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)
 17.Създаване на гаранция за уменията (разискване)
 18.Езици на знаците и професионални преводачи на езици на знаците (разискване)
 19.Споразумение за екологичните стоки (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ВТОРНИК 22 НОЕМВРИ 2016 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Прието решение относно пакета за европейския семестър, включително относно годишния обзор на растежа за 2017 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Прието решение относно пакета за европейския семестър, включително относно годишния обзор на растежа за 2017 г. (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Sander Loones, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Burkhard Balz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang и Hugues Bayet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo и Neoklis Sylikiotis.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


3. Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари * (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel представи доклада.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Peter Simon, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen и Romana Tomc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Emmanuel Maurel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 22.11.2016 г г.


4. Състав на Парламента

Британските компетентни органи уведомяват за назначаването на John Michael Procter като член на Европейския парламент на мястото на Timothy Kirkhope.

Парламентът отбелязва това, считано от 17 ноември 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, John Michael Procter участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направил декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0342/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0428)


5.2. Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк [2016/2115(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0429)


5.3. Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк [2016/2107(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0430)


5.4. Създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0431)


5.5. Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари * (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0432)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0432)


5.6. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2015 г. [2016/2063(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0433)


5.7. Зелена книга за финансовите услуги на дребно (гласуване)

Доклад относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно [2016/2056(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0434)


5.8. Европейски съюз за отбрана (гласуване)

Доклад относно Европейския съюз за отбрана [2016/2052(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0435)

Изказвания

Urmas Paet (докладчик) внесе устно изменение на параграф 6, което беше прието.


5.9. Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (гласуване)

Доклад относно оползотворяването на потенциала на превоза на пътници по вода [2015/2350(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0436)


5.10. Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (гласуване)

Доклад относно увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие [2016/2139(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0437)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik и Daniel Hannan

Доклад Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly и Stanislav Polčák

Доклад Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias и Stanislav Polčák

Доклад Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon и Marek Jurek.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.00 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Fabio Massimo Castaldo уведоми, че е присъствал, но неговото име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Положението в Сирия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Tunne Kelam, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Мария Габриел, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė и Teresa Jiménez-Becerril Barrio, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo и Reinhard Bütikofer.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 24.11.2016 г г.


10. Отношенията между ЕС и Турция (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказа се Manfred Weber, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Martina Michels, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange и Marju Lauristin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki и Jeppe Kofod.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 24.11.2016 г г.


11. Положението на Западния бряг, включително израелските селища (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Западния бряг, включително израелските селища (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati и Boris Zala.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos и Olga Sehnalová.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща парламентарна сесия.


12. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)

Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) [2016/2067(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb и Ramona Nicole Mănescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Андрей Ковачев и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Federica Mogherini и Ioan Mircea Paşcu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 23.11.2016 г г.


13. Съобщение на председателството

Съгласно заключенията на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз между акредитирани парламентарни сътрудници и членове на Европейския парламент, и като взе предвид писмените коментари на въпросния член на ЕП, председателят реши да наложи санкция на Jasenko Selimovic в съответствие с член 166 от Правилника за дейността заради поведението му, което представлява психологически тормоз спрямо акредитираните му парламентарни сътрудници. Санкцията се състои в порицание. Решението беше съобщено на въпросния член на ЕП днес.


14. Състав на Парламента

Британските компетентни органи уведомяват за назначаването на Alexandra Mayer като член на Европейския парламент на мястото на Richard Howitt, считано от 15 ноември 2016 г.

Парламентът отбелязва това, считано от 15 ноември 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Alexandra Mayer участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


15. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следните искания за назначаване:

комисия ENVI: Tiemo Wölken

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико: Tiemo Wölken

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Tiemo Wölken

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


16. Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)

Доклад относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни [2016/2030(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Traian Ungureanu, от името на групата PPE, Eugen Freund, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Андрей Ковачев, Andi Cristea, Jaromír Štětina и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Marianne Thyssen (член на Комисията) и Anna Elżbieta Fotyga.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 23.11.2016 г г.


17. Създаване на гаранция за уменията (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000133/2016), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Създаване на гаранция за умения (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Emilian Pavel, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Dominique Bilde, от името на групата ENF, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová и Claude Rolin.

Изказа се Marianne Thyssen.

Предложението за резолюция, което следва да бъде внесено в съответствие с член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъде обявено впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща парламентарна сесия.


18. Езици на знаците и професионални преводачи на езици на знаците (разискване)

Изявление на Комисията: Езици на знаците и професионални преводачи на езици на знаците (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ádám Kósa, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro и Csaba Sógor.

Изказа се Marianne Thyssen.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Георги Пирински, Costas Mavrides, от името на групата S&D; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ангел Джамбазки, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, от името на групата ECR; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно жестомимичните езици и професионалните преводачи на жестомимичен език (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, относно жестомимичните езици и професионалните преводачи на жестомимичен език (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 23.11.2016 г г.


19. Споразумение за екологичните стоки (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000138/2016), зададен от Bernd Lange и Alessia Maria Mosca, от името на комисията INTA, към Комисията: Споразумение за екологичните стоки (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca разви въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, от името на групата S&D, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, и Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 593.806/OJME).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.30 ч.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Майдел, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Радев, Rochefort, Taylor, Westphal

Правна информация - Политика за поверителност