Seznam 
Zápis
PDF 242kWORD 76k
Úterý, 22. listopadu 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Přijaté rozhodnutí o balíčku pro evropský semestr včetně roční analýzy růstu na rok 2017 (rozprava)
 3.Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz * (rozprava)
 4.Složení Parlamentu
 5.Hlasování
  
5.1.Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Žádost, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity (hlasování)
  
5.3.Žádost, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity (hlasování)
  
5.4.Dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací ***II (hlasování)
  
5.5.Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz * (hlasování)
  
5.6.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015 (hlasování)
  
5.7.Zelená kniha o maloobchodních finančních službách (hlasování)
  
5.8.Evropská obranná unie (hlasování)
  
5.9.Využití potenciálu osobní vodní dopravy (hlasování)
  
5.10.Zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Situace v Sýrii (rozprava)
 10.Vztahy mezi EU a Tureckem (rozprava)
 11.Situace na Západním břehu Jordánu, včetně osad (rozprava)
 12.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (rozprava)
 13.Sdělení předsednictví
 14.Složení Parlamentu
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Strategická komunikace EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (rozprava)
 17.Zavedení záruky k získání dovedností (rozprava)
 18.Znakové jazyky a profesionální tlumočníci znakového jazyka (rozprava)
 19.Dohoda o environmentálních produktech (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 22. LISTOPADU 2016

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Přijaté rozhodnutí o balíčku pro evropský semestr včetně roční analýzy růstu na rok 2017 (rozprava)

Prohlášení Komise: Přijaté rozhodnutí o balíčku pro evropský semestr včetně roční analýzy růstu na rok 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Gunnar Hökmark za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Sander Loones za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang a Hugues Bayet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


3. Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel uvedl zprávu.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Peter Simon za skupinu S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen a Romana Tomc.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Emmanuel Maurel.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 22.11.2016.


4. Složení Parlamentu

Příslušné britské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že John Michael Procter, kterým je nahrazen Timothy Kirkhope, byl zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí s platností od 17. listopadu 2016.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá John Michael Procter v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0428)


5.2. Žádost, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity [2016/2115(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0429)


5.3. Žádost, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-François Jalkh zbaven imunity [2016/2107(IMM)] – Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0430)


5.4. Dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0431)


5.5. Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0432)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0432)


5.6. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2015 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2015 [2016/2063(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0433)


5.7. Zelená kniha o maloobchodních finančních službách (hlasování)

Zpráva o zelené knize o maloobchodních finančních službách [2016/2056(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0434)


5.8. Evropská obranná unie (hlasování)

Zpráva o evropské obranné unii [2016/2052(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0435)

Vystoupení

Urmas Paet (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 6, který byl vzat v potaz.


5.9. Využití potenciálu osobní vodní dopravy (hlasování)

Zpráva o využití potenciálu osobní vodní dopravy [2015/2350(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0436)


5.10. Zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce (hlasování)

Zpráva o zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce [2016/2139(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0437)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik a Daniel Hannan

zpráva Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly a Stanislav Polčák

zpráva Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias a Stanislav Polčák

zpráva Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon a Marek Jurek.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Fabio Massimo Castaldo oznámil, že byl přítomen, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Situace v Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Tunne Kelam, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė a Teresa Jiménez-Becerril Barrio, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo a Reinhard Bütikofer.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 24.11.2016.


10. Vztahy mezi EU a Tureckem (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vztahy mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupil Manfred Weber za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Udo Voigt, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Martina Michels, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange a Marju Lauristin.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki a Jeppe Kofod.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 24.11.2016.


11. Situace na Západním břehu Jordánu, včetně osad (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Západním břehu Jordánu, včetně osad (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati a Boris Zala.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos a Olga Sehnalová.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


12. Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (rozprava)

Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) [2016/2067(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Arnaud Danjean za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb a Ramona Nicole Mănescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Federica Mogherini a Ioan Mircea Paşcu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 23.11.2016.


13. Sdělení předsednictví

V návaznosti na závěry poradního výboru zabývajícího se stížnostmi na obtěžování mezi akreditovanými parlamentními asistenty a poslanci Evropského parlamentu a s ohledem na písemné připomínky dotčeného poslance se předseda Parlamentu rozhodl v souladu s článkem 166 jednacího řádu uložit sankci Jasenkovi Selimovicovi v souvislosti s jeho chováním, které představuje psychologické obtěžování jeho akreditovaných parlamentních asistentů. Sankce má podobu důtky. Rozhodnutí bylo dotčenému poslanci oznámeno dnešního dne.


14. Složení Parlamentu

Příslušné britské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Alexandra Mayer, kterou je nahrazen Richard Howitt, byla s platností od 15. listopadu 2016 zvolena poslankyní Parlamentu.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí s platností od 15. listopadu 2016.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Alexandra Mayer v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


15. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D tyto žádosti o jmenování:

výbor ENVI: Tiemo Wölken

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko: Tiemo Wölken

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Tiemo Wölken

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


16. Strategická komunikace EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (rozprava)

Zpráva o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany [2016/2030(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga uvedla zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski (navrhovatel výboru CULT), Traian Ungureanu za skupinu PPE, Eugen Freund za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina a Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka a Georgios Epitideios.

Vystoupily: Marianne Thyssen (členka Komise) a Anna Elżbieta Fotyga.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 23.11.2016.


17. Zavedení záruky k získání dovedností (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000133/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Zavedení záruky k získání dovedností (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (zastupující autora) rozvinula otázku.

Marianne Thyssen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Csaba Sógor za skupinu PPE, Emilian Pavel za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Dominique Bilde za skupinu ENF, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová a Claude Rolin.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


18. Znakové jazyky a profesionální tlumočníci znakového jazyka (rozprava)

Prohlášení Komise: Znakové jazyky a profesionální tlumočníci znakového jazyka (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Ádám Kósa za skupinu PPE, Brando Benifei za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro a Csaba Sógor.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides za skupinu S&D; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto za skupinu ECR; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 23.11.2016.


19. Dohoda o environmentálních produktech (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000138/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Alessia Maria Mosca za výbor INTA Komisi: Dohoda o environmentálních produktech (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca rozvinula otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Christofer Fjellner za skupinu PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández za skupinu S&D, Hannu Takkula za skupinu ALDE, a Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 593.806/OJME).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Právní upozornění - Ochrana soukromí