Indeks 
Protokol
PDF 245kWORD 75k
Tirsdag den 22. november 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Vedtaget beslutning om pakken vedrørende det europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse for 2017 (forhandling)
 3.Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen * (forhandling)
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Afstemningstid
  5.1.Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (afstemning)
  5.3.Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (afstemning)
  5.4.Fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande ***II (afstemning)
  5.5.Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen * (afstemning)
  5.6.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (afstemning)
  5.7.Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (afstemning)
  5.8.Europæisk forsvarsunion (afstemning)
  5.9.Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (afstemning)
  5.10.Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Situationen i Syrien (forhandling)
 10.Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 11.Situationen på Vestbredden og i bosættelserne (forhandling)
 12.Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
 13.Meddelelse fra formanden
 14.Parlamentets sammensætning
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.EU’s strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (forhandling)
 17.Oprettelse af en færdighedsgaranti (forhandling)
 18.Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (forhandling)
 19.Aftale om miljøvarer (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER 2016

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Vedtaget beslutning om pakken vedrørende det europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse for 2017 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Vedtaget beslutning om pakken vedrørende det europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse for 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Sander Loones for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Burkhard Balz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang og Hugues Bayet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo og Neoklis Sylikiotis.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

(Mødet udsat i nogle minutter)


3. Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel forelagde betænkningen.

Indlæg af Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere: Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Peter Simon for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen og Romana Tomc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar og Ruža Tomašić.

Talere: Pierre Moscovici og Emmanuel Maurel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 22.11.2016.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente britiske myndigheder havde meddelt, at John Michael Procter var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Timothy Kirkhope.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 17. november 2016.

John Michael Procter deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0428)


5.2. Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet [2016/2115(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0429)


5.3. Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet [2016/2107(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0430)


5.4. Fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0431)


5.5. Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0432)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0432)


5.6. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 [2016/2063(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0433)


5.7. Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (afstemning)

Betænkning om grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet [2016/2056(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0434)


5.8. Europæisk forsvarsunion (afstemning)

Betænkning om en europæisk forsvarsunion [2016/2052(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0435)

Indlæg

Urmas Paet (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 6, som var blevet godtaget.


5.9. Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (afstemning)

Betænkning om udnyttelse af vandvejstransportens potentiale [2015/2350(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0436)


5.10. Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (afstemning)

Betænkning om forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet [2016/2139(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0437)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik og Daniel Hannan

Betænkning: Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly og Stanislav Polčák

Betænkning: Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias og Stanislav Polčák

Betænkning: Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon og Marek Jurek.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Fabio Massimo Castaldo havde meddelt, at han havde været til stede, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Situationen i Syrien (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Tunne Kelam, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė og Teresa Jiménez-Becerril Barrio, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo og Reinhard Bütikofer.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 24.11.2016.


10. Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Indlæg af Manfred Weber for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Udo Voigt, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Martina Michels, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange og Marju Lauristin.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki og Jeppe Kofod.

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 24.11.2016.


11. Situationen på Vestbredden og i bosættelserne (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen på Vestbredden og i bosættelserne (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Bas Belder for CR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati og Boris Zala.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos og Olga Sehnalová.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Senere mødeperiode.


12. Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) [2016/2067(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu forelagde betænkningen.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb og Ramona Nicole Mănescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev og Stanislav Polčák.

Talere: Federica Mogherini og Ioan Mircea Paşcu.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 23.11.2016.


13. Meddelelse fra formanden

Som følge af konklusionerne fra det rådgivende udvalg, der behandler klager over mobning, der involverer akkrediterede parlamentariske assistenter og medlemmer af Europa-Parlamentet, og under hensyntagen til de skriftlige bemærkninger fra det pågældende medlem, havde formanden besluttet at pålægge Jasenko Selimovic en sanktion i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 som følge af hans opførsel, som indebar psykologisk mobning af sine akkrediterede parlamentariske assistenter. Sanktionen bestod i en irettesættelse. Beslutningen var blevet meddelt det pågældende medlem samme dag.


14. Parlamentets sammensætning

De kompetente britiske myndigheder havde meddelt, at Alexandra Mayer var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Richard Howitt med virkning fra den 15. november 2016.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 15. november 2016.

Alexandra Mayer deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


15. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D modtaget anmodninger om følgende udnævnelser:

ENVI: Tiemo Wölken

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico: Tiemo Wölken

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Tiemo Wölken

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


16. EU’s strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (forhandling)

Betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU [2016/2030(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga forelagde betænkningen.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Traian Ungureanu for PPE-Gruppen, Eugen Freund for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka og Georgios Epitideios.

Talere: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) og Anna Elżbieta Fotyga.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 23.11.2016.


17. Oprettelse af en færdighedsgaranti (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000133/2016) af Thomas Händel, for EMPL, til Kommissionen: Oprettelse af en færdighedsgaranti (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (for stilleren) begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Emilian Pavel for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová og Claude Rolin.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Senere mødeperiode.


18. Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ádám Kósa for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro og Csaba Sógor.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, au nom du groupe PPE; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides, au nom du groupe S&D; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, au nom du groupe ECR; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, au nom du groupe ALDE; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, au nom du groupe Verts/ALE; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, for GUE/NGL-Gruppen, om tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 23.11.2016.


19. Aftale om miljøvarer (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000138/2016) af Bernd Lange og Alessia Maria Mosca, for INTA, til Kommissionen: Aftalen om miljøvarer (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca begrundede spørgsmålet.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández for S&D-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, og Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 593.806/OJME).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik