Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 238kWORD 75k
Tiistai 22. marraskuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaista ohjausjaksoa ja vuotuista kasvuselvitystä 2017 koskeva päätös (keskustelu)
 3.Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * (keskustelu)
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Äänestykset
  
5.1.Ukrainan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
5.3.Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
5.4.Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma ***II (äänestys)
  
5.5.Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * (äänestys)
  
5.6.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 (äänestys)
  
5.7.Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista (äänestys)
  
5.8.Euroopan puolustusunioni (äänestys)
  
5.9.Vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntäminen (äänestys)
  
5.10.Kehitysyhteistyön tehokkuuden parantaminen (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Syyrian tilanne (keskustelu)
 10.EU:n ja Turkin väliset suhteet (keskustelu)
 11.Tilanne Länsirannalla ja siirtokunnissa (keskustelu)
 12.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (keskustelu)
 13.Puhemiehen ilmoitus
 14.Parlamentin kokoonpano
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (keskustelu)
 17.Taitotakuun perustaminen (keskustelu)
 18.Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (keskustelu)
 19.Ympäristöhyödykesopimus (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

TIISTAI 22. MARRASKUUTA 2016

Puhetta johti
Antonio TAJANI
varapuhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Eurooppalaista ohjausjaksoa ja vuotuista kasvuselvitystä 2017 koskeva päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Eurooppalaista ohjausjaksoa ja vuotuista kasvuselvitystä 2017 koskeva päätös (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Burkhard Balz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang ja Hugues Bayet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo ja Neoklis Sylikiotis.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


3. Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel esitteli mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen ja Romana Tomc.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Emmanuel Maurel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.11.2016, kohta 5.5.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Britannian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että John Michael Procter on nimitetty parlamentin jäseneksi Timothy Kirkhopen tilalle.

Parlamentti merkitsi asian tiedoksi ja nimitys tulee voimaan 17. marraskuuta 2016.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, John Michael Procter osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Ukrainan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Ukrainan ja Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0428)


5.2. Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2115(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0429)


5.3. Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2107(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0430)


5.4. Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0431)


5.5. Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse veroviranomaisten pääsystä rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0432)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0432)


5.6. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 (äänestys)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2015 [2016/2063(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0433)


5.7. Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista (äänestys)

Mietintö aiheesta ”Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista” [2016/2056(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0434)


5.8. Euroopan puolustusunioni (äänestys)

Mietintö Euroopan puolustusunionista [2016/2052(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0435)

Puheenvuorot:

Urmas Paet (esittelijä) esitti 6 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.9. Vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntäminen (äänestys)

Mietintö vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntämisestä [2015/2350(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0436)


5.10. Kehitysyhteistyön tehokkuuden parantaminen (äänestys)

Mietintö kehitysyhteistyön tehokkuuden parantamisesta [2016/2139(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0437)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik ja Daniel Hannan

Mietintö Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Mietintö Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias ja Stanislav Polčák

Mietintö Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon ja Marek Jurek.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Fabio Massimo Castaldo on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Tunne Kelam, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo ja Reinhard Bütikofer.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.6.


10. EU:n ja Turkin väliset suhteet (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Turkin väliset suhteet (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Udo Voigt, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Martina Michels, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange ja Marju Lauristin.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki ja Jeppe Kofod.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 8.7.


11. Tilanne Länsirannalla ja siirtokunnissa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Tilanne Länsirannalla ja siirtokunnissa (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati ja Boris Zala.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos ja Olga Sehnalová.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.


12. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antaman vuosittaisen selvityksen perusteella) [2016/2067(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb ja Ramona Nicole Mănescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Ioan Mircea Paşcu.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.11.2016, kohta 10.5.


13. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies päätti määrätä Jasenko Selimovicille työjärjestyksen 166 artiklan mukaisen käytöksestä johtuvan seuraamuksen, koska tämä oli kiusannut valtuutettuja avustajiaan. Päätös perustuu Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien parlamentin jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antava komitean päätelmiin ja huomioon on otettu kyseisen jäsenen kirjalliset huomiot. Määrätty seuraamus on nuhtelu. Päätöksestä ilmoitettiin kyseiselle jäsenelle tänään.


14. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Britannian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Alexandra Mayer on valittu parlamentin jäseneksi Richard Howittin tilalle 15. marraskuuta 2016 alkaen.

Parlamentti merkitsi asian tiedoksi 15. marraskuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Alexandra Mayer osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


15. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ENVI-valiokunta: Tiemo Wölken

valtuuskunta EU:n ja Meksikon välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Tiemo Wölken

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Tiemo Wölken

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


16. EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (keskustelu)

Mietintö EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi [2016/2030(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Traian Ungureanu PPE-ryhmän puolesta, Eugen Freund S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen (komission jäsen) ja Anna Elżbieta Fotyga.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.11.2016, kohta 10.6.


17. Taitotakuun perustaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000133/2016) – Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Taitotakuun perustaminen (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Emilian Pavel S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová ja Claude Rolin.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.


18. Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (keskustelu)

Komission julkilausuma: Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ádám Kósa PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro ja Csaba Sógor.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta viittomakielistä ja koulutetuista viittomakielen tulkeista (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016)

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta viittomakielistä ja koulutetuista viittomakielen tulkeista (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.11.2016, kohta 10.7.


19. Ympäristöhyödykesopimus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000138/2016) – Bernd Lange ja Alessia Maria Mosca INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Ympäristöhyödykesopimukset (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca esitteli kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta ja Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 593.806/OJME).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö