Index 
Jegyzőkönyv
PDF 245kWORD 75k
2016. november 22., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az európai szemeszterre vonatkozó csomagról és benne a 2017. évi éves növekedési jelentésről szóló határozat elfogadása (vita)
 3.A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés * (vita)
 4.A Parlament tagjai
 5.Szavazások órája
  
5.1.Az Ukrajna és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
5.3.Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
5.4.A tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv ***II (szavazás)
  
5.5.A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés * (szavazás)
  
5.6.Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése (szavazás)
  
5.7.Zöld könyv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (szavazás)
  
5.8.Európai védelmi unió (szavazás)
  
5.9.A vízi személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázása (szavazás)
  
5.10.A fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozása (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A szíriai helyzet (vita)
 10.EU–Törökország-kapcsolatok (vita)
 11.A ciszjordániai, többek között a telepekkel kapcsolatos helyzet (vita)
 12.A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (vita)
 13.Az elnök közleménye
 14.A Parlament tagjai
 15.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 16.A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikáció (vita)
 17.A Készséggarancia létrehozása (vita)
 18.Jelnyelv és hivatásos jelnyelvi tolmácsok (vita)
 19.A környezeti termékekről szóló megállapodás (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2016. NOVEMBER 22., KEDD

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Az európai szemeszterre vonatkozó csomagról és benne a 2017. évi éves növekedési jelentésről szóló határozat elfogadása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai szemeszterre vonatkozó csomagról és benne a 2017. évi éves növekedési jelentésről szóló határozat elfogadása (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Burkhard Balz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang és Hugues Bayet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo és Neoklis Sylikiotis.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


3. A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés * (vita)

Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tom Vandenkendelaere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Peter Simon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, független, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen és Romana Tomc.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar és Ruža Tomašić.

Felszólal: Pierre Moscovici és Emmanuel Maurel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.22-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


4. A Parlament tagjai

Az illetékes brit hatóságok közölték, hogy Timothy Kirkhope helyére John Michael Proctert választották európai parlamenti képviselővé.

A Parlament ezt 2016. november 17-i hatállyal tudomásul veszi.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig John Michael Procter elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Az Ukrajna és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Ukrajna és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0428)


5.2. Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2016/2115(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0429)


5.3. Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2016/2107(IMM)] – Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0430)


5.4. A tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú tervről szóló 1342/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0431)


5.5. A pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés * (szavazás)

Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0432)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0432)


5.6. Az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentése (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank 2015. évi éves jelentéséről [2016/2063(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0433)


5.7. Zöld könyv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (szavazás)

Jelentés a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyvről [2016/2056(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0434)


5.8. Európai védelmi unió (szavazás)

Jelentés az európai védelmi unióról [2016/2052(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0435)

Felszólalások

Urmas Paet (előadó) szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a (6) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


5.9. A vízi személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázása (szavazás)

Jelentés a vízi személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázásáról [2015/2350(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0436)


5.10. A fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozása (szavazás)

A fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozásáról szóló jelentés [2016/2139(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0437)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Emmanuel Maurel-jelentés – A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik és Daniel Hannan

Ramon Tremosa i Balcells-jelentés – A8-0302/2016
Seán Kelly és Stanislav Polčák

Olle Ludvigsson-jelentés – A8-0294/2016
Marisa Matias és Stanislav Polčák

Urmas Paet-jelentés – A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon és Marek Jurek


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Fabio Massimo Castaldo tájékoztat, hogy jelen volt az ülésen, de neve nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Tunne Kelam, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė és Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo és Reinhard Bütikofer.

Felszólal: Federica Mogherini.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


10. EU–Törökország-kapcsolatok (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: EU–Törökország-kapcsolatok (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Udo Voigt, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis, Martina Michels, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange és Marju Lauristin.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki és Jeppe Kofod.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


11. A ciszjordániai, többek között a telepekkel kapcsolatos helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A ciszjordániai, többek között a telepekkel kapcsolatos helyzet (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati és Boris Zala.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos és Olga Sehnalová.

Felszólal: Federica Mogherini.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: Egy későbbi ülésen.


12. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (vita)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) [2016/2067(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb és Ramona Nicole Mănescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev és Stanislav Polčák.

Felszólal: Federica Mogherini és Ioan Mircea Paşcu.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.23-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


13. Az elnök közleménye

Az akkreditált parlamenti asszisztensek és az Európai Parlament képviselői közötti, a munkahelyi zaklatással kapcsolatos panaszokat kezelő tanácsadó bizottság következtetései alapján és az érintett képviselő írásbeli megállapításainak figyelembevételével az elnök úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 166. cikkének megfelelően szankciót állapít meg Jasenko Selimovic ellen annak magatartása miatt, amely az akkreditált parlamenti asszisztensei elleni lelki zaklatásnak minősül. A megállapított szankció megrovás. A határozatot a mai napon közölték az érintett képviselővel.


14. A Parlament tagjai

Az illetékes brit hatóságok bejelentették Alexandra Mayer kinevezését Richard Howitt helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. november 15.

A Parlament ezt 2016. november 15-i hatállyal tudomásul veszi.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Alexandra Mayer elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


15. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmeket juttatta el az elnöknek:

ENVI bizottság: Tiemo Wölken

Az EU–Mexikó parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Tiemo Wölken

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Tiemo Wölken

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


16. A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikáció (vita)

Jelentés a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról [2016/2030(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski (a CULT bizottság véleményének előadója), Traian Ungureanu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eugen Freund, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka és Georgios Epitideios.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) és Anna Elżbieta Fotyga.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.23-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .


17. A Készséggarancia létrehozása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000133/2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Készséggarancia létrehozása (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (a szerző helyettese) kifejti a kérdést.

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Csaba Sógor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emilian Pavel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová és Claude Rolin.

Felszólal: Marianne Thyssen.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: Az ülés egy későbbi szakaszában.


18. Jelnyelv és hivatásos jelnyelvi tolmácsok (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Jelnyelv és hivatásos jelnyelvi tolmácsok (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ádám Kósa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro és Csaba Sógor.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, au nom du groupe PPE; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides, au nom du groupe S&D; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, au nom du groupe ECR; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, au nom du groupe ALDE; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, au nom du groupe Verts/ALE; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, a jelnyelvekről és a szakképzett jelnyelvi tolmácsokról (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, au nom du groupe GUE/NGL, a jelnyelvekről és a szakképzett jelnyelvi tolmácsokról (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.23-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


19. A környezeti termékekről szóló megállapodás (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000138/2016) felteszi: Bernd Lange és Alessia Maria Mosca, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A környezeti termékekről szóló megállapodás (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca kifejti a kérdést.

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Anne-Marie Mineur, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 593.806/OJME).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat