Rodyklė 
Protokolas
PDF 244kWORD 76k
Antradienis, 2016 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Priimtas sprendimas dėl Europos Semestro dokumentų rinkinio, įskaitant 2017 m. metinę augimo apžvalgą (diskusijos)
 3.Mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos * (diskusijos)
 4.Parlamento sudėtis
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-François Jalkho imunitetą (balsavimas)
  
5.3.Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-François Jalkho imunitetą (balsavimas)
  
5.4.Menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos daugiametis planas ***II (balsavimas)
  
5.5.Mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos * (balsavimas)
  
5.6.Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  
5.7.Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų (balsavimas)
  
5.8.Europos gynybos sąjunga (balsavimas)
  
5.9.Keleivinio vandens transporto galimybių naudojimas (balsavimas)
  
5.10.Vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimas (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 10.ES ir Turkijos santykiai (diskusijos)
 11.Padėties Vakarų Krante, įskaitant gyvenvietes (diskusijos)
 12.Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (diskusijos)
 13.Pirmininko pranešimas
 14.Parlamento sudėtis
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.ES strateginė komunikacija, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (diskusijos)
 17.Įgūdžių garantijos nustatymas (diskusijos)
 18.Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (diskusijos)
 19.Susitarimas dėl aplinkosaugos prekių (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PROTOKOLAS

2016 M. LAPKRIČIO 22 D., ANTRADIENIS

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Priimtas sprendimas dėl Europos Semestro dokumentų rinkinio, įskaitant 2017 m. metinę augimo apžvalgą (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Priimtas sprendimas dėl Europos Semestro dokumentų rinkinio, įskaitant 2017 m. metinę augimo apžvalgą (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Sander Loones ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Burkhard Balz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Takis Hadjigeorgiou), Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patrick O'Flynn), Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang ir Hugues Bayet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo ir Neoklis Sylikiotis.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


3. Mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl prieigos prie kovos su pinigų plovimu informacijos iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo: Tom Vandenkendelaere PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Peter Simon S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Steven Woolfe, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen ir Romana Tomc.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Emmanuel Maurel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 22 protokolo 5.5 punktas.


4. Parlamento sudėtis

Jungtinės Karalystės kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie John Michael Procter, kuris pakeis Timothy Kirkhope, išrinkimą Parlamento nariu.

Parlamentas atkreipia dėmesį į šį pasikeitimą, kuris įsigaliojo nuo 2016 m. lapkričio 17 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol John Michael Procter įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0428)


5.2. Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-François Jalkho imunitetą (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-François Jalkho (Jean-François Jalkh) imunitetą [2016/2115(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0429)


5.3. Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-François Jalkho imunitetą (balsavimas)

Rapport sur la demande de levée de l’immunité de Jean-François Jalkh [2016/2107(IMM)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0430)


5.4. Menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos daugiametis planas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2016)0431)


5.5. Mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl prieigos prie kovos su pinigų plovimu informacijos iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0432)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0432)


5.6. Europos Centrinio Banko 2015 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2015 m. metinės ataskaitos [2016/2063(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0433)


5.7. Žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų (balsavimas)

Pranešimas dėl žaliosios knygos dėl mažmeninių finansinių paslaugų [2016/2056(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0434)


5.8. Europos gynybos sąjunga (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gynybos sąjungos [2016/2052(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0435)

Kalbėjo:

Urmas Paet (pranešėjas) pateikė 6 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


5.9. Keleivinio vandens transporto galimybių naudojimas (balsavimas)

Pranešimas dėl keleivinio vandens transporto galimybių naudojimo [2015/2350(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0436)


5.10. Vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimo [2016/2139(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0437)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik ir Daniel Hannan

Pranešimas: Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon ir Marek Jurek.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

__[A48615]__ pranešė, kad dalyvavo posėdyje, bet jo pavardė neįtraukta į dalyvių sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Padėtis Sirijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Tunne Kelam (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Takis Hadjigeorgiou), Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Laima Liucija Andrikienė ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo ir Reinhard Bütikofer.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.6 punktas.


10. ES ir Turkijos santykiai (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES ir Turkijos santykiai (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Edouard Ferrand), Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Udo Voigt), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter van Dalen), Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Alexander Graf Lambsdorff (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Martina Michels (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Bodil Valero (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Fabio Massimo Castaldo (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange ir Marju Lauristin.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki ir Jeppe Kofod.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 24 protokolo 8.7 punktas.


11. Padėties Vakarų Krante, įskaitant gyvenvietes (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėties Vakarų Krante, įskaitant gyvenvietes (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Marcus Pretzell ENF frakcijos vardu, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati ir Boris Zala.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos ir Olga Sehnalová.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: Période de session ultérieure.


12. Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) [2016/2067(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb ir Ramona Nicole Mănescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Ioan Mircea Paşcu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 23 protokolo 10.5 punktas.


13. Pirmininko pranešimas

Konsultaciniam komitetui, nagrinėjančiam akredituotų Parlamento narių padėjėjų skundus dėl Parlamento narių, pateikus išvadas ir atsižvelgęs į atitinkamo Parlamento nario pateiktas rašytines pastabas, Pirmininkas nusprendė pagal Darbo tvarkos taisyklių 166 straipsnį skirti Jasenko Selimovic nuobaudą už jo elgesį, kuris laikomas psichologiniu priekabiavimu prie akredituotų Parlamento narių padėjėjų. Kaip nuobauda jam pareikštas papeikimas. Apie sprendimą atitinkamam Parlamento nariui pranešta šiandien.


14. Parlamento sudėtis

Didžiosios Britanijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Alexandra Mayer, kuri pakeis Richard Howitt, išrinkimą Parlamento nare nuo 2016 m. lapkričio 15 d.

Parlamentas atsižvelgė į tai, šis pasikeitimas įsigalioja nuo 2016 m. lapkričio 15 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol __[A128089]__ įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


15. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D prašymus dėl paskyrimo:

ENVI komitetas: Tiemo Wölken

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete: Tiemo Wölken

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Tiemo Wölken

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


16. ES strateginė komunikacija, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (diskusijos)

Pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą [2016/2030(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komiteto nuomonės referentas), Traian Ungureanu PPE frakcijos vardu, Eugen Freund S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Marianne Thyssen (Komisijos narys) ir Anna Elżbieta Fotyga.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 23 protokolo 10.6 punktas.


17. Įgūdžių garantijos nustatymas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000133/2016), kurį pateikė Thomas Händel, EMPL komiteto vardu, Komisijai: Įgūdžių garantijos iniciatyvos nustatymas (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (pavaduojantis autorių) pristatė klausimą.

Marianne Thyssen (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Emilian Pavel S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová ir Claude Rolin.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: Période de session ultérieure.


18. Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ádám Kósa PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides S&D frakcijos vardu; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbų vertėjų (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbos vertėjų (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 23 protokolo 10.7 punktas.


19. Susitarimas dėl aplinkosaugos prekių (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000138/2016), kurį pateikė Bernd Lange ir Alessia Maria Mosca, INTA komiteto vardu, Komisijai: Susitarimas dėl aplinkosaugos prekių (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca pristatė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, ir Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 593.806/OJME).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.30 val.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Teisinė informacija - Privatumo politika