Indekss 
Protokols
PDF 244kWORD 75k
Otrdiena, 2016. gada 22. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz Eiropas pusgada pasākumu kopumu, tostarp 2017. gada izaugsmes pētījumu (debates)
 3.Nodokļu iestāžu piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu * (debates)
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Pieprasījums atcelt Jean-François Jalkh imunitāti (balsošana)
  
5.3.Pieprasījums atcelt Jean-François Jalkh imunitāti (balsošana)
  
5.4.Ilgtermiņa plāna izveide mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai ***II (balsošana)
  
5.5.Nodokļu iestāžu piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu * (balsošana)
  
5.6.Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats (balsošana)
  
5.7.Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (balsošana)
  
5.8.Eiropas aizsardzības savienība (balsošana)
  
5.9.Potenciāla atraisīšana pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem (balsošana)
  
5.10.Attīstības sadarbības efektivitātes palielināšana (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 10.ES un Turcijas attiecības (debates)
 11.Stāvoklis Rietumkrastā, tostarp apmetnēs (debates)
 12.Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (debates)
 13.Sēdes vadītāja paziņojums
 14.Parlamenta sastāvs
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.ES stratēģiskā komunikācija pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (debates)
 17.Prasmju garantijas izveide (debates)
 18.Zīmju valoda un profesionāli zīmju valodas tulki (debates)
 19.Vides preču nolīgums (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


PROTOKOLS

OTRDIENA, 2016. GADA 22. NOVEMBRIS

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz Eiropas pusgada pasākumu kopumu, tostarp 2017. gada izaugsmes pētījumu (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz Eiropas pusgada pasākumu kopumu, tostarp 2017. gada izaugsmes pētījumu (2016/2927(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Sander Loones ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Burkhard Balz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang un Hugues Bayet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo un Neoklis Sylikiotis.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


3. Nodokļu iestāžu piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016).

Emmanuel Maurel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Peter Simon S&D grupas vārdā, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen un Romana Tomc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar un Ruža Tomašić.

Uzstājās Pierre Moscovici un Emmanuel Maurel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 22.11.2016. protokola 5.5. punkts.


4. Parlamenta sastāvs

Lielbritānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka John Michael Procter ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Timothy Kirkhope vietā.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka deputāts ir stājies amatā, sākot ar 2016. gada 17. novembri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr John Michael Procter pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0342/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0428).


5.2. Pieprasījums atcelt Jean-François Jalkh imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-François Jalkh imunitāti [2016/2115(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0429).


5.3. Pieprasījums atcelt Jean-François Jalkh imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-François Jalkh imunitāti [2016/2107(IMM)] – Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0430).


5.4. Ilgtermiņa plāna izveide mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai [11309/1/2016 - C8-0403/2016- 2012/0236(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Diane Dodds (A8-0325/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0431).


5.5. Nodokļu iestāžu piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0432).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0432).


5.6. Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskatu [2016/2063(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0433).


5.7. Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (balsošana)

Ziņojums par Zaļo grāmatu par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem [2016/2056(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0434).


5.8. Eiropas aizsardzības savienība (balsošana)

Ziņojums par Eiropas aizsardzības savienību [2016/2052(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Urmas Paet (A8-0316/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0435).

Uzstāšanās

Urmas Paet (referents) ierosināja mutisku grozījumu 6. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


5.9. Potenciāla atraisīšana pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem (balsošana)

Ziņojums par potenciāla atraisīšanu pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem [2015/2350(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Keith Taylor (A8-0306/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0436).


5.10. Attīstības sadarbības efektivitātes palielināšana (balsošana)

Ziņojums par attīstības sadarbības efektivitātes palielināšanu [2016/2139(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0437).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Emmanuel Maurel ziņojums - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik un Daniel Hannan

Ramon Tremosa i Balcells ziņojums - A8-0302/2016
Seán Kelly un Stanislav Polčák

Olle Ludvigsson ziņojums - A8-0294/2016
Marisa Matias un Stanislav Polčák

Urmas Paet ziņojums - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon un Marek Jurek


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Fabio Massimo Castaldo ir informējis, ka viņš bija klāt sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2016/2933(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Tunne Kelam, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė un Teresa Jiménez-Becerril Barrio, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo un Reinhard Bütikofer.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.6. punkts.


10. ES un Turcijas attiecības (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un Turcijas attiecības (2016/2993(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Udo Voigt, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter van Dalen, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Martina Michels, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange un Marju Lauristin.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki un Jeppe Kofod.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2016. protokola 8.7. punkts.


11. Stāvoklis Rietumkrastā, tostarp apmetnēs (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Rietumkrastā, tostarp apmetnēs (2016/2998(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati un Boris Zala.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos un Olga Sehnalová.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no turpmākajām sesijām.


12. Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (debates)

Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) [2016/2067(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016).

Ioan Mircea Paşcu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Arnaud Danjean PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb un Ramona Nicole Mănescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev un Stanislav Polčák.

Uzstājās Federica Mogherini un Ioan Mircea Paşcu.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.11.2016. protokola 10.5. punkts.


13. Sēdes vadītāja paziņojums

Ņemot vērā secinājumus, ko izdarījusi Padomdevēja komiteja reģistrētu deputātu palīgu sūdzību izskatīšanai par Eiropas Parlamenta deputātu aizskarošu izturēšanos, un attiecīgā deputāta rakstiskos apsvērumus, priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 166. pantu ir nolēmis piemērot sankciju Jasenko Selimovic par viņa uzvedību, kas izpaudusies kā psiholoģiski aizskaroša izturēšanās pret reģistrētajiem deputāta palīgiem. Kā sankcija tiek noteikts rājiens. Deputāts šodien ir ticis infomēts par šo lēmumu.


14. Parlamenta sastāvs

Lielbritānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Alexandra Mayer ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Richard Howitt vietā, sākot ar 2016. gada 15. novembri.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka deputāte ir stājusies amatā, sākot ar 2016. gada 15. novembri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Alexandra Mayer pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


15. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

ENVI komiteja: Tiemo Wölken;

Delegācija ES un Meksikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Tiemo Wölken;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Tiemo Wölken.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


16. ES stratēģiskā komunikācija pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (debates)

Ziņojums par ES stratēģisko komunikāciju pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai [2016/2030(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016).

Anna Elżbieta Fotyga iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Traian Ungureanu PPE grupas vārdā, Eugen Freund S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka un Georgios Epitideios.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle) un Anna Elżbieta Fotyga.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.11.2016. protokola 10.6. punkts.


17. Prasmju garantijas izveide (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000133/2016) un kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Prasmju garantijas izveide (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016).

Marita Ulvskog (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu.

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Emilian Pavel S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová un Claude Rolin.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.


18. Zīmju valoda un profesionāli zīmju valodas tulki (debates)

Komisijas paziņojums: Zīmju valoda un profesionāli zīmju valodas tulki (2016/2952(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ádám Kósa PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro un Csaba Sógor.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides S&D grupas vārdā; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par zīmju valodām un profesionāliem zīmju valodas tulkiem (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā – par zīmju valodām un profesionāliem zīmju valodas tulkiem (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.11.2016. protokola 10.7. punkts.


19. Vides preču nolīgums (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000138/2016) un kuru uzdeva Bernd Lange un Alessia Maria Mosca INTA komitejas vārdā Komisijai: Vides preču nolīgums (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016).

Alessia Maria Mosca izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā un Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 593.806/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Juridisks paziņojums - Privātuma politika