Index 
Notulen
PDF 244kWORD 75k
Dinsdag 22 november 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Vastgesteld besluit over het pakket betreffende het Europees Semester met inbegrip van de jaarlijkse groeianalyse 2017 (debat)
 3.Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten * (debat)
 4.Samenstelling Parlement
 5.Stemmingen
  
5.1.Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (stemming)
  
5.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (stemming)
  
5.4.Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden ***II (stemming)
  
5.5.Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten * (stemming)
  
5.6.Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (stemming)
  
5.7.Groenboek over financiële diensten voor consumenten (stemming)
  
5.8.Europese defensie-unie (stemming)
  
5.9.Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water (stemming)
  
5.10.De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.De situatie in Syrië (debat)
 10.De betrekkingen tussen de EU en Turkije (debat)
 11.De situatie op de Westelijke Jordaanoever, inclusief de nederzettingen (debat)
 12.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (debat)
 13.Mededeling van de Voorzitter
 14.Samenstelling Parlement
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (debat)
 17.Invoering van een vaardighedengarantie (debat)
 18.Gebarentaal en professionele gebarentolken (debat)
 19.Overeenkomst inzake milieugoederen (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

DINSDAG 22 NOVEMBER 2016

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Vastgesteld besluit over het pakket betreffende het Europees Semester met inbegrip van de jaarlijkse groeianalyse 2017 (debat)

Verklaring van de Commissie: Vastgesteld besluit over het pakket betreffende het Europees Semester met inbegrip van de jaarlijkse groeianalyse 2017 (2016/2927(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Takis Hadjigeorgiou, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Jasenko Selimovic, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Dimitrios Papadimoulis, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang en Hugues Bayet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo en Neoklis Sylikiotis.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


3. Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

Emmanuel Maurel leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Peter Simon, namens de S&D-Fractie, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Krišjānis Kariņš, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Stanisław Ożóg, Theodor Dumitru Stolojan, Sirpa Pietikäinen en Romana Tomc.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Georgios Epitideios, Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Emmanuel Maurel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 22.11.2016.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Britse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van John Michael Procter tot lid van het Parlement, ter vervanging van Timothy Kirkhope.

Het Parlement neemt er kennis van met ingang van 17 november 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt John Michael Procter, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol [10345/2016 - C8-0267/2016 - 2016/0811(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0342/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0428)


5.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh [2016/2115(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0429)


5.3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh [2016/2107(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0430)


5.4. Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden [11309/1/2016 - C8-0403/2016 - 2012/0236(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Diane Dodds (A8-0325/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0431)


5.5. Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten [COM(2016)0452 - C8-0333/2016 - 2016/0209(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0432)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0432)


5.6. Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2015 van de Europese Centrale Bank [2016/2063(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0433)


5.7. Groenboek over financiële diensten voor consumenten (stemming)

Verslag over het Groenboek over financiële diensten voor consumenten [2016/2056(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0434)


5.8. Europese defensie-unie (stemming)

Verslag over de Europese defensie-unie [2016/2052(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Urmas Paet (A8-0316/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0435)

Het woord werd gevoerd door:

Urmas Paet (rapporteur), die een mondeling amendement op paragraaf 6 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


5.9. Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water (stemming)

Verslag over het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water [2015/2350(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Keith Taylor (A8-0306/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0436)


5.10. De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten (stemming)

Verslag over het vergroten van de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking [2016/2139(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0437)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Emmanuel Maurel - A8-0326/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michał Marusik en Daniel Hannan

Verslag Ramon Tremosa i Balcells - A8-0302/2016
Seán Kelly en Stanislav Polčák

Verslag Olle Ludvigsson - A8-0294/2016
Marisa Matias en Stanislav Polčák

Verslag Urmas Paet - A8-0316/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jean-Luc Mélenchon en Marek Jurek.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

__[A48615]__ heeft laten weten dat hij aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. De situatie in Syrië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Syrië (2016/2933(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Tunne Kelam, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Takis Hadjigeorgiou, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Marisa Matias, Yannick Jadot, Kristina Winberg, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, David McAllister, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Nicolas Bay, Udo Voigt, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Marcus Pretzell, László Tőkés, Afzal Khan, Mariya Gabriel, Javi López, György Hölvényi, Josef Weidenholzer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Laima Liucija Andrikienė en Teresa Jiménez-Becerril Barrio, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo en Reinhard Bütikofer.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 24.11.2016.


10. De betrekkingen tussen de EU en Turkije (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De betrekkingen tussen de EU en Turkije (2016/2993(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edouard Ferrand, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Elmar Brok, Kati Piri, Mark Demesmaeker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Alexander Graf Lambsdorff, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Martina Michels, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Bodil Valero, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Fabio Massimo Castaldo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marcel de Graaff, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Marietje Schaake, Malin Björk, Ska Keller, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Renate Sommer, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Nedzhmi Ali, Ernest Maragall, Raymond Finch, Georg Mayer, Esther de Lange en Marju Lauristin.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Geoffrey Van Orden, Eduard Kukan, Miltiadis Kyrkos, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Elena Valenciano, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Ulrike Lunacek, Maria Spyraki en Jeppe Kofod.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 24.11.2016.


11. De situatie op de Westelijke Jordaanoever, inclusief de nederzettingen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie op de Westelijke Jordaanoever, inclusief de nederzettingen (2016/2998(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Marcus Pretzell, namens de ENF-Fractie, Elena Valenciano, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Tamás Meszerics, Petr Mach, Marita Ulvskog, Pascal Durand, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati en Boris Zala.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Sotirios Zarianopoulos en Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: een volgende vergaderperiode.


12. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) [2016/2067(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

Ioan Mircea Paşcu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Afzal Khan, Marek Jurek, Reinhard Bütikofer, Diane Dodds, Michèle Alliot-Marie, Inés Ayala Sender, Charles Tannock, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Jens Geier, Hans-Olaf Henkel, Michael Gahler, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb en Ramona Nicole Mănescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Ivica Tolić, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Eduard Kukan, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Ioan Mircea Paşcu.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 23.11.2016.


13. Mededeling van de Voorzitter

Naar aanleiding van de conclusies van het raadgevend comité dat klachten behandelt van geaccrediteerde parlementaire medewerkers tegen leden van het Parlement en rekening houdend met de schriftelijke opmerkingen van het betrokken lid heeft de Voorzitter besloten Jasenko Selimovic een sanctie op te leggen, overeenkomstig artikel 166 van het Reglement, ten gevolge van zijn gedrag dat neerkomt op psychologische intimidatie ten aanzien van zijn geaccrediteerde parlementaire medewerkers. De sanctie bestaat uit een berisping. Het betrokken lid is vandaag in kennis gesteld van het besluit.


14. Samenstelling Parlement

De bevoegde Britse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Alexandra Mayer tot lid van het Parlement, ter vervanging van Richard Howitt, met ingang van 15 november 2016.

Het Parlement neemt er kennis van met ingang van 15 november 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Alexandra Mayer, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


15. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Tiemo Wölken

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico: Tiemo Wölken

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Tiemo Wölken

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


16. Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (debat)

Verslag over de strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden [2016/2030(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

Anna Elżbieta Fotyga leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Traian Ungureanu, namens de PPE-Fractie, Eugen Freund, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Yana Toom, Mario Borghezio, Sandra Kalniete, Andrejs Mamikins, Andrey Kovatchev, Andi Cristea, Jaromír Štětina en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Tatjana Ždanoka en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie) en Anna Elżbieta Fotyga.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 23.11.2016.


17. Invoering van een vaardighedengarantie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000133/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Invoering van een vaardighedengarantie (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Marita Ulvskog (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Emilian Pavel, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová en Claude Rolin.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: een volgende vergaderperiode.


18. Gebarentaal en professionele gebarentolken (debat)

Verklaring van de Commissie: Gebarentaal en professionele gebarentolken (2016/2952(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie; Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides, namens de S&D-Fractie; Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie; Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie; Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie; Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over gebarentaal en professionele gebarentolken (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, over gebarentaal en professionele gebarentolken (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 23.11.2016.


19. Overeenkomst inzake milieugoederen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000138/2016) van Bernd Lange en Alessia Maria Mosca, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Overeenkomst inzake milieugoederen (2016/2980(RSP)) (B8-1811/2016)

Alessia Maria Mosca licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, namens de S&D-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, en Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 593.806/OJME).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Juridische mededeling - Privacybeleid